پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۰ دفاع:
۹۳۶ شناسه:
طه پوستين دوز دانشجو:
حقوق اشخاص ثالث در وقايع هوايي از منظر حقوق بين الملل عنوان فارسي:
Legal Regime for Damages caused to third parties and their Properties according to Iran Laws and Convention 2009 عنوان انگليسي:

يكي از مسائل مهم در حوزه حمل و نقل هوائي بحث خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث از سوي هواپيماي بيگانه در حال پرواز مي باشد ، اشخاص و أموال ثالث ، هر شخص و مالي است كه خارج از هواپيما قرار دارد. كميته متخصصان حقوق هوائي جهت حفظ حقوق اشخاص و اموال ثالث و نيز يكپارچه سازي آن در سال 1933 نسبت به موضوع جبران خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث) متني را در 1932 آماده نمود كه در كنفرانس بين المللي حقوق خصوصي هوائي مورخ 1933 كه در رم برگزار شد به تصويب رسيد ، سپس ايكائو در در سالهاي 1952 ، 1978 و 2009 اقدام به تصويب كنوانسيونهايي جهت يكپارچه سازي قوانين كشورها از حيث خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث از سوي هواپيماهاي خارجي در حال پرواز نموده است، كشور عزيز ما ايران در اين خصوص قانون خاصي نداشته و دادگاه هاي ايران بر اساس قوانين مدني و خاصه كيفري اقدام به صدور حكم مي كنند . بررسي و آشنايي با رژيم حقوقي مربوط به هواپيماهاي كشوري به اشخاص ثالث يا اموال آنها و همراهي با كنوانسيون مصوب 2009 با توجه به بررسي هاي صورت گرفته امري قابل تامل مي باشد. يكي از مسائل مهم و قابل توجه كه پس از بررسي كنوانسيون بدان رسيده ايم ، بحث اصلاح رقم ديه نه صرفاً به عنوان يك الزام براي عضويت ، بلكه براي تنبه و توجه و بهره مندي از شرع مقدس و اصلاح غرامات پرداختي جهت سازگاري روابط حقوقي با جهان است. كنوانسيون ، مبناي مسئوليت را در وهله نخست تقصير و تسبيب و در صورت عدم وجود آن بر اساس قاعده اتلاف ، مسئوليت محض و نظريه اعمال منع نشده دانسته است . كنوانسيون تعيين (تحديد) ميزان غرامات را منوط به اثبات عدم تقصير بهره برداران هوائي اعلام نموده است. محقق برآن است تا با بيان مفاد مهم كنوانسيون 2009 به اين پرسش ها پاسخ دهد كه نظام خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث توسط هواپيماي غير دولتي از منظر كنوانسيون جبران خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث 2009 مونترال و حقوق ايران چگونه بوده و آيا امكان الحاق كشور ايران با توجه ممنوعيت اعمال حق شرط بر مواد كنوانسيون وجود دارد يا خير .

كلمات كليدي: يكي از مسائل مهم در حوزه حمل و نقل هوائي بحث خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث از سوي هواپيماي بيگانه در حال پرواز مي باشد ، اشخاص و أموال ثالث ، هر شخص و مالي است كه خارج از هواپيما قرار دارد. كميته متخصصان حقوق هوائي جهت حفظ حقوق اشخاص و اموال ثالث و نيز يكپارچه سازي آن در سال 1933 نسبت به موضوع جبران خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث) متني را در 1932 آماده نمود كه در كنفرانس بين المللي حقوق خصوصي هوائي مورخ 1933 كه در رم برگزار شد به تصويب رسيد ، سپس ايكائو در در سالهاي 1952 ، 1978 و 2009 اقدام به تصويب كنوانسيونهايي جهت يكپارچه سازي قوانين كشورها از حيث خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث از سوي هواپيماهاي خارجي در حال پرواز نموده است، كشور عزيز ما ايران در اين خصوص قانون خاصي نداشته و دادگاه هاي ايران بر اساس قوانين مدني و خاصه كيفري اقدام به صدور حكم مي كنند . بررسي و آشنايي با رژيم حقوقي مربوط به هواپيماهاي كشوري به اشخاص ثالث يا اموال آنها و همراهي با كنوانسيون مصوب 2009 با توجه به بررسي هاي صورت گرفته امري قابل تامل مي باشد. يكي از مسائل مهم و قابل توجه كه پس از بررسي كنوانسيون بدان رسيده ايم ، بحث اصلاح رقم ديه نه صرفاً به عنوان يك الزام براي عضويت ، بلكه براي تنبه و توجه و بهره مندي از شرع مقدس و اصلاح غرامات پرداختي جهت سازگاري روابط حقوقي با جهان است. كنوانسيون ، مبناي مسئوليت را در وهله نخست تقصير و تسبيب و در صورت عدم وجود آن بر اساس قاعده اتلاف ، مسئوليت محض و نظريه اعمال منع نشده دانسته است . كنوانسيون تعيين (تحديد) ميزان غرامات را منوط به اثبات عدم تقصير بهره برداران هوائي اعلام نموده است. محقق برآن است تا با بيان مفاد مهم كنوانسيون 2009 به اين پرسش ها پاسخ دهد كه نظام خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث توسط هواپيماي غير دولتي از منظر كنوانسيون جبران خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث 2009 مونترال و حقوق ايران چگونه بوده و آيا امكان الحاق كشور ايران با توجه ممنوعيت اعمال حق شرط بر مواد كنوانسيون وجود دارد يا خير .

بررسي قوانين ايران و حقوق بين الملل پيرامون خسارات وارده از سوي هواپيماهاي مسافر بري به اشخاص غير مسافر و اموال خارج از هواپيما ، يافتن مزايا و نواقص قانين داخلي و بين المللي و رسيدن به اينكه عضويت در كنوانسيون ۲۰۰۹ ايكائو كه در جهت يكسان سازي قوانين كشورها وضع شده ممكن است يا مي بايست يك قانون خاصي را دراين خصوص وضع نمود.

چکيده:

تقصير ، اتلاف، مسئوليت جبران خسارت ، شخص ثالث ،كنوانسيون خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث بر سطح زمين بوسيله هواپيماي بيگانه 2009 ، بهره بردار .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه جامعه شناسي سياسي ايران

/

بررسي كنوانسيون جبران خسارات وارده از سوي هواپيماي بيگانه به اشخاص و اموال ثالث مصوب 2009 (بررسي كنوانسيون مخاطرات كلي )

دكتر احمد مومني راد و طه پوستين دوز

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.