پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۹۳۳ شناسه:
وحيد اقامحسني دانشجو:
شناسايي استراتژي‌هاي بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي رسانه‌اي ايران عنوان فارسي:
Identifying social media marketing strategies of media organizations in Iran عنوان انگليسي:

با توجه به نتايج عميق پديده رسانه‌هاي اجتماعي در كمك به بازاريابي، استفاده از اين پلت فرم در بين مخاطبان بسيار زياد است. اين سؤال كه چرا و به‌طور خاص چه راهبردهايي در سازمان‌هاي رسانه‌اي به هنگام بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي مورداستفاده است، بدون پاسخ مانده و نياز مبرم به ارزيابي دارد. هدف اصلي اين پژوهش، كشف راهبردهاي مورداستفاده سازمان‌هاي رسانه‌اي در بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي است. رويكرد روش شناسانه ما در راستاي اين هدف، متأثر از رويكرد كيفي است و با استفاده از روش مصاحبه به جمع‌آوري داده‌ها و سپس تجزيه‌وتحليل داده‌ها با استفاده از تحليل SWOT مي‌پردازيم.

چکيده:

بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي، سازمان‌هاي رسانه‌اي، استراتژي‌

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
پاييز و زمستان ۱۳۹۸

مجله جهاني رسانه

دوره 14، شماره 2/صفحه 1-21

راهبردهاي بازاريابي سازمان‌هاي رسانه‌اي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي

وحيد آقا محسني محمدرحيم اسفيداني سيدمهدي شريفي عزت اله عباسيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.