پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۸۸۴ شناسه:
حميده حاجي نوروزي دانشجو:
بررسي رويه نهادهاي قضايي بين المللي در رابطه با تحريم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
criticize of precedent arising from international sanctions against iran on private and international law عنوان انگليسي:

قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريمهاي كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا و هم چنين تحريمهاي يك جانبه برخي از دولتها عليه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير، منجر به صدور آراء و ايجاد رويه قضايي در دعاوي حقوقي به ويژه دعاوي تجاري بين المللي گرديده است. اين تحريم هاي يك جانبه و ثانويه، ناقض اصول كلي حقوق، مباني حقوق بين الملل و اصول اساسي حقوق تجارت بين الملل بوده و تاثير منفي برمعاهدات تجاري دوجانبه و چند جانبه داشته و مشكلات متعددي را براي فعالين در حوزه حقوق خصوصي به ويژه بانكها و شركتهاي تجاري پديد آورده است؛ هم چنين تحريمهاي مذكور، اصول بنيادين حقوق بين الملل نظير اصل تساوي حاكميت دولتها و اصل اجراي با حسن نيت تعهدات بين المللي را نقض نموده است.

چکيده:

تحريم بين المللي- رويه قضايي- حقوق تجارت بين الملل - حقوق بين الملل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.