پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۸۷۱ شناسه:
محمد صفري دانشجو:
تبيين الگوي بازآفريني پايدار شهري با استفاده از اراضي قهوه اي مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري شهر اهواز عنوان فارسي:
Pattern of the Urban Regenerationuse of the Brown field Case Study: Region 2of Ahwaz municipality عنوان انگليسي:

بشر در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم با اين واقعيت مواجه گرديد كه بسياري از نگراني‌هاي زيست‌محيطي فراروي جوامع همچون رشد جمعيت، اسراف در استفاده از منابع، نابودي زيستگاه‌هاي حيات‌وحش، انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري و انواع آلودگي‌ها ارتباط دروني با يكديگر داشته است. اگر چاره انديشيده نشود، تغييرات جمعيت، تخريب محيط‌زيست و گرداب هولناك فقر كه هم‌اكنون درحركت مارپيچ گونه خود سريع‌تراز گذشته پيش مي‌روند، مسلماًباقدرت تخريب بيشتري منجر به فاجعه خواهد شد.بدين منظور در راستاي تبيين الگوي بازآفريني پايدار شهري با استفاده از اراضي قهوه اي به منظور استفاده مجدد از آن ها، بر توسعه سيماي شهر و محيط زندگي كمك كرده و مي تواند كيفيت زندگي را در اين محلات افزايش دهد.

اراضي مورد بررسي واقع درمنطقه 2 شهرداري اهواز مي‌باشد. نوع تحقيق كاربردي است و روش بررسي آن توصيفي تحليلي است. كه نتايج آن مي‌تواند در طرح‌هاي توسعه شهري استفاده شود. هدف اصلي اين تحقيق تعيين الگوي بازآفريني شهري با استفاده از اراضي قهوه اي مي‌باشد.در شهرهاي ايران به علت نبود برنامه ريزي دقيق و كارامد و عدم بهره گيري متناسب از ظرفيت هاي موجود شهر و عدم رعايت الگوي صحيح استقرار جمعيت و عامل مهم رشد جمعيت، شاهد گسترش بي حد و مرز شهر در افق و بوجود آمدن محلاتي خودرو در حاشيه شهرها هستيم. محلاتي كه به دليل توجه صرف به نياز مسكن و بي برنامه بودن شكل گيري آنها عمدتا داراي ضعف شديدي در ارائه خدمات شهري هستند.

چکيده:

بازآفريني شهري،اراضي قهوه اي،توسعه پايدار، اهواز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنما:
دکتر احمد پوراحمد استاد راهنماي دوم:
دکتر كرامت اله زياري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.