پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۸۵۶ شناسه:
مصطفي فلاحت پيشه دانشجو:
بررسي نقش فرهنگ و ارزش هاي غالب فرهنگي جامعه ايران ( شهر تهران ) در شكل دهي رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي عنوان فارسي:
Investigating the role of culture and dominant cultural values of Iranian society (Tehran city) in shaping consumer purchasing behavior of consumer goods عنوان انگليسي:

تبيين رابطه فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي با و رفتار خريد مصرف كنندگان پس از مشاهده نتايج متناقض و متفاوت يافته‌هاي پژوهشي در اين رابطه مطرح گرديد. در اين تحقيق پس از مرور ادبيات تجربي و نظري بر اساس چارچوب نظري رفتار مصرف كننده و ارزش هاي فرهنگي و نظريات مرتبط با رابطه ارزش هاي فرهنگي و رفتار خريد مصرف كننده فرضيات اصلي تحقيق اينگونه مطرح گرديد كه ميان ارزش هاي فرهنگي و رفتار خريد مصرف كنندگان رابطه وجود داشته و اين ارزش ها بر روي رفتارهاي منتهي به خريد تاثيرگذارند. بطوريكه هر دسته بندي ارزشي اثري متفاوت بر روي رفتار خريد خواهد گذاشت. روش تحقيق نظري ( توسعه اي ) و ابزارگردآوري داده‌ها، پرسشنامه مي‌باشد. جمعيت آماري تحقيق، مردم شهر تهران و مصرف كنندگان مراجعه كننده به فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند است، تعداد 188 نفر به روش نمونه‌گيري احتمالي از مجموع 7 فروشگاه زنجيره اي شهروند از مناطق 22گانه تهران انتخاب گرديدند. در تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار اس.پي.اس.اس و اسمارت پي ال اس از ميانگين، نما، جدول توزيع فراواني، ضرايب همبستگي ، مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير استفاده گرديد. بر اساس نتايج تحقيق و ضرايب تحليل مسير ارزش هاي فرهنگي غيرگرايانه داراي بيشترين تاثير بر روي رفتار خريد مصرف كننده بودند . از 18 فرضيه تحقيق 7 فرضيه مورد تاييد و 11 فرضيه رد شدند. سن مصرف كننده بر روي ارزش هاي فرد گرايانه و غير گرايانه افراد تاثير مثبت داشته و همچنين فرض تاثير جنسيت بر روي تمامي دسته بندي ها رد شده و هيچگونه تاثيري يافت نگرديد. ارزش هاي غير گرايانه بر روي تمامي ابعاد رفتار مصرف كننده بررسي شده در اين پژوهش تاثير گذار بوده و كليه فرايض مورد تاييد قرار گرفت حال آنكه اين رابطه براي ارزش هاي فردگرايانه تنها اثرگذار بر زمان خريد و براي ارزش هاي محيط گرايانه بدون تاثير بر ابعاد رفتار خريد بود.

چکيده:

ارزش هاي فرهنگي - رفتار خريد - فرهنگ - كالاي مصرفي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدابوالقاسم ميرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.