پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۴/۱۳ دفاع:
۸۳۰ شناسه:
محمدرضا وطن پرست دانشجو:
بررسي نقش مطبوعات تجاري در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The Role of the Business Press in the Pricing of Accounting Information in Tehran stock Exchange عنوان انگليسي:

فرايند انتقال اطلاعات حسابداري به دارايي هاي مالي امري پيچده و دشوار است كه از طريق تعامل افراد مختلف در بازار سرمايه به وقوع مي پيوندد. بازيگران اصلي در اين فرايند عبارتند از: مديران (افشا كننده اطلاعات)، واسطه گران اطلاعاتي (نشر دهنده اطلاعات) و سرمايه گذاران (استفاده كننده اطلاعات). نقش مهمي كه واسطه گران اطلاعاتي در قيمت گذاري اطلاعات حسابداري بازي مي كنند منجر شده است كه بخش وسيعي از ادبيات حسابداري به بررسي تاثير پيش بيني سود توسط تحليل گران مالي بر قيمتهاي سهام معطوف شود. با اين حال، تحقيقات نسبتا كمي در مورد تاثير رسانه هاي تجاري بر شكل گيري قيمت ها صورت گرفته است اگرچه اطلاعاتي كه از سوي رسانه ها در خصوص شركت ها منتشر مي شود به مراتب گسترده تر، پر نفوذتر و قابل دسترس تر نسبت به اطلاعاتي است كه از سوي تحليلگران در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد. با توجه به نقشي كه مطبوعات تجاري به عنوان اشاعه دهنده اطلاعات داراند هنوز مشخص نيست كه چگونه مي توانند قيمت گذاري بازار را نسبت به اطلاعات اقلام تعهدي و جريان نقدي تحت تاثير قرار دهند. از يك طرف، انتشار گسترده اطلاعات مهم حسابداري بايد منجر به افزايش شفافيت خبرها شود كه نتيجه آن كاهش هزينه كسب اطلاعات براي معامله گران و تاثير بهتر اطلاعات در قيمتها خواهد بود بنابراين، بررسي حلقه ارتباطي بين مديران و سرمايه گذاران مي تواند براي تبيين نوع رفتار سرمايه گذاران مفيد واقع شود. در نهايت به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا پوشش خبري اطلاعات حسابداري منتشر شده شركتها (مانند اعلان سود سالانه) از سوي رسانه هاي تجاري با ارزشگذاري اطلاعات افشا شده ارتباط دارد؟ پس از انجام تحقيق انتظار مي رود با بررسي انتشار اطلاعات حسابداري توسط مطبوعات تجاري تعداد معامله گران خبره و آگاه كه نسبت به اخبار و اطلاعات آگاهي دارند افزايش يافته و به تبع آن كاهش ارزشگذاري اشتباه در بين سرمايه گذاران را سبب شود.

چکيده:

مطبوعات تجاري، اقلام تعهدي خلاف قاعده، جريان نقدي خلاف قاعده، قيمت گذاري اشتباه، بازده غيرعادي سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر غلامرضا كرمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.