پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۶ دفاع:
۸۲۰ شناسه:
مهران عارفي دانشجو:
شناسايي موانع و چالشهاي بهره برداري از راهبرد توسعه شهري (cds ) در شهرهاي ايران و ارائه راهكارهاي مربوطه ، مطالعه موردي كلانشهر تبريز عنوان فارسي:
Identify the challenges the use of City Development Strategy (CDS) in cities of Iran and feasibility study of the solutions optimal exploitation of the CDS A case study of tabriz metropolis عنوان انگليسي:

برنامه‌ريزي استراتژيك (راهبردي)، فرآيندي است كه توسط آن، مديران وظيفه يا ماموريت اصلي سازمان را ترسيم مي كنند و ابزاري را كه براي رسيدن به اين ماموريت لازم است، فراهم مي سازند. اين نوع برنامه ريزي معمولا توسط سطوح عالي مديريت انجام مي گردد و مديران سطوح عالي مسئول ترسيم آينده سازمان هستند.

برنامه ريزي استراتژيك در بخش عمومي و شهرها، بدلائل مختلفي مورد توجه واقع شده است. با پيچيده شدن چارچوب فعاليتي شهرها، تغييرات عظيم، عدم قطعيت و خطر پذيري در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ضرورت نگرش استراتژيك در برنامه ريزي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. ليكن با وجود افزايش پيچيدگي، خود رهبران جوامع و سازمانهاي محلي (مديريت شهري) در برابر آشفتگي هاي مختلف شهري پاسخگو مي باشند و از اينرو نيازمند مساعدت گروهها و نهادهاي مختلف مردمي و برنامه ريزان مي باشند.

با توجه به تحول نسبت شهر نشيني در ايران و همچنين نرخ سريع رشد شهرنشيني، دولت ها را ناگزير به پاسخ گويي به چالش هاي رشد شهرها مي نمايد. مديران شهري براي مديريت بهتر خود نيازمند چشم انداز بلندمدت، و برنامه هاي كوتاه مدت مي باشند. راهبرد توسعه شهر (CDS) دربردارندۀ يك چشم انداز و يك برنامه كار براي شهرمي باشد كه پاسخگوي نياز مديران است. راهبرد توسعه شهر (CDS) رويكرد جديدي است كه در كمتر از يك دهه اخير وارد حيطه ادبيات توسعه شهري دنيا شده و اخيرا در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اواخر دهه 1990 سازمان ائتلاف شهرها با پشتيباني بانك جهاني، مركز سكونت گاه هاي انساني سازمان ملل (UN-Habitat)، بانك توسعه آسيا و چند سازمان ديگر، به عنوان حامي، براي جذب كمك هاي بلاعوض به منظور سرمايه گذاري در شهرها، آغاز به كار كرد. اين سازمان با توجه به بحران هاي مديريتي، جمعيتي و اقتصادي موجود و افزايش روزافزون فقر و ناكارآمدي رويكردهاي مديريتي و شهرسازي، كه گريبان گير كشورهاي در حال توسعه است، رويكرد راهبرد توسعه شهر (CDS) را به عنوان ابزاري جهت كمك به پيشبرد فرآيند و اجراي برنامه هاي توسعه شهرها، پيشنهاد نمود. راهبرد توسعه شهر، بر پايه برنامه ريزي استراتژيك، با در نظر داشتن چشم اندازي مشاركتي و در طي فرآيندي مشاركتي، بر اصلاح حاكميت شهري، رشد اقتصاد محلي و كاهش مداوم و نظام مند فقر در نواحي شهري تاكيد دارد.

با توجه به تلاشهاي صورت گرفته در اين زمينه در سالهاي اخير در جهان و ايران، به نظر مي رسد دستاوردهاي موثري در اين زمينه حاصل نشده است. پژوهش پيش رو در زمينه شناسايي موانع و چالشهاي موجود در اين زمينه تلاش خواهد نمود.

چکيده:

CDS - برنامه ريزي استراتژيك ( راهبردي ) - راهبرد توسعه شهر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميثم بصيرت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.