پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۴/۶/۳۱ دفاع:
۸۱۲ شناسه:
فرشته مشهدي تفرشي دانشجو:
تاثير حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت عنوان فارسي:
dose corporate gavernance affect the relationship between earning managmet and firm performeace عنوان انگليسي:

پرديس البرز

Alborz Campus

پرسشنامه طرح پژوهشي پايان نامه هاي

كارشناسي ارشد و دكتري

(پيشنهاد موضوع پايان نامه)

نام و نام خانوادگي دانشجو : فرشته مشهدي تفرشي

شماره دانشجويي : 150292658

رشته تحصيلي : حسابداري

مديريت دولتي مديريت بازرگاني مديريت صنعتي مديريت مالي

مديريت امورشهري مديريت فناوري اطلاعات مديريت كارآفريني مديريت اجرايي

مديريت رسانه MBA حسابداري

گرايش تحصيلي : حسابداري

مقطع تحصيلي :

كارشناسي ارشد دكتري

دوره :

دانشجوي روزانه نوبت دوم فراگير مجازي دانشجوي بورسيه

انتقالي از خارج

عنوان پايان نامه :

تاثير حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت

نوع تحقيق :

بنيادي ( نظري) توصيفي كاربردي

1- اطلاعات مربوط به دانشجو :

1-1 ) تعداد واحدهاي گذرانده تعداد واحدهاي باقيمانده

2-1 ) آدرس تهران :

جنت آباد – 35 متري گلستان نهم مركزي پلاك 30

3-1 ) آدرس شهرستان :

تلفن :

4-1 ) درصورت بورسيه بودن نام سازمان بورس دهنده :

5-1 ) درصورت معرفي شدن براي دوره هاي آموزش كاربردي نام سازمان معرفي كننده :

2- اطلاعات مربوط به اعضاء هيأت داوران :

تذكر : اين جدول بصورت پيشنهادي از طرف دانشجو تكميل مي گردد. بديهي است تصميم نهايي در ارتباط با تعيين اعضاء هيات داوران در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اتخاذ مي گردد. لذا توصيه مي شود جدول ذيل با مداد تكميل گردد.

سمت نام و نام خانوادگي تخصص يا رشته رتبه علمي امضاء

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور*

استاد ناظر*

استاد ناظر*

* مخصوص دانشجويان دوره دكتري

تذكر : در صورت نياز به توضيح بيشتر مطالب مي توانيد از برگه هاي ضميمه استفاده گردد.

3- اطلاعات مربوط به پايان نامه :

1-3 ) مساله اصلي تحقيق :

بانك جهاني حاكميت شركتي را به اين صورت تعريف مي كند حاكميت شركتي به حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصاد ي و اهداف فردي و جمعي مربوط ميشود. چارچوب حاكميت شركتي براي تقويت استفاده موثر از منابع و نيز براي پاسخگويي لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بيشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه مي باشد. در كشور ما در چند سال اخير كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت راهبرد ي شركتها و اهميت آن در بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پيش نويس آيين نامه اصول راهبري شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نيز تصويب آيين نامه نظام راهبري شركتي توسط هيات مديره شركت بورس بهادار تهران مي باشد ( آقايي 1389 )

اين مسئله كه آيا مديران روشهاي خاص فرصت طلبانه را انتخاب ميكنند ، از ديرباز موضوع پژوهش هاي حسابداري بوده است ( واتس و زيمر من 1978 ، گريتيس و زيمر من 1994 ، بوون و همكاران 2008 ).

اين مطالعه مي خواهد نشان دهد كه آيا حاكميت شركتي بر رابطه ميان مديريت سود و عملكرد شركت تاثير دارد؟

2-3 ) تشريح و بيان موضوع :

استانداردهاي حسابداري به مديران اجازه مي دهد كه در موارد خاص در تهيه گزارش هاي مالي اختيار داشته باشند. مديران براي گرفتن تصميم بهينه مانند تخصيص هزينه ها و قيمت گذاري انتقالي يا بودجه سرمايه اي از انتخاب هاي حسابداري استفاده مي كنند. به هر حال چنين اختياري مديران را قادر مي سازد كه از قدرت خود سوء استفاده كنند و از طرف ديگر قرار داد سلب مالكيت مي كند.

اين مسئله كه آيا مديران روش هاي خاص فرصت طلبانه در حسابداري را انتخاب ميكنند، از ديرباز موضوع پژوهش هاي حسابداري بوده است ( واتس و زيمر من 1978 ، گريتيس و زيمر من 1994 ، بوون و همكاران 2008 ). پژوهش هاي قبلي نشان مي دهد كه چگونه مديران با انتخاب روش هاي خاص حسابداري و نفوذ اين روش ها بر عملكرد بعدي شركت اثر ميگذارند. هالتدسون سه ديدگاه در انتخاب روش هاي حسابداري مطرح كرد : رفتارهاي فرصت طلبانه ، قرارداد كارا ، ديدگاه هاي اطلاعات . اكثر مطالعات قبلي از چشم انداز فرصت طلبانه ، نشان مي دهد كه مديران شركت هاي بزرگ به احتمال خيلي زياد به سوء استفاده از اختيار حسابداري براي افزايش ثروت خود از طريق افزايش هزينه سهامداران اقدام ميكردند كه اين باعث اثر منفي در عملكرد شركت ميشود ( تي و همكاران 1998 ، كرمير اند مارتينز 2006 ، لوييز 2004 ). در مقابل ديدگاه قرارداد كارا نشان مي دهد كه روش هاي حسابداري كارا مي باشد، هنگامي كه مديران در جهت منافع سهامداران عمل مي كنند و از انتخاب هاي حسابداري براي گرفتن تصميم بهينه استفاده مي كنند.

بنابراين انتخاب روش هاي حسابداري مي تواند براي ارزش شركت و سهامداران مفيد باشد. ( آريا و همكاران 2003، امانول و همكاران 2003 ، جيراپورن و همكاران 2008 ). مطالعات قبلي نشان مي دهد كه مديريت سود اثرات متنوعي بر كارايي شركت دارد . به هر حال اينكه مديريت سود فرصت طلبانه يا مفيد است، به استفاده مديران از اختيار انتخاب روش هاي حسابداري بستگي دارد. مكانيسم اداره امور شركت ها نقش مهمي در مديريت فرصت طلبانه و و تضمين اين قضيه كه مديريت سود در جهت منافع سهامدارن است ايفا ميكند ( كريشنان 2003 ) . مطالعات گسترده اي به انجام شده در اين زمينه كه آيا اداره ي امور شركت از رفتار فرصت طلبانه در انتخاب روش هاي حسابداري جلوگيري مي كند ( شن و چين 2007 ، گارنت و همكاران 2009) . مطالعات شن و چين .نشان مي دهد كه در شركت ها با حاكميت قوي احتمال مديريت سود فرصت طلبانه كمتر است نسبت به شركت هايي كه حاكميت ضعيفي دارند . چن و همكارانش اعلام كرد كه حاكميت قوي شركت هاي بزرگ از سوء استفاده از اختيار حسابداري جلوگيري مي كند و نهايتا منجر به افزايش ارزش شركت مي شود. ( شن و چين 2007 )

طبق تحقيقات پيشين كه به بعضي از آنها به صورت خلاصه پرداختم مديريت سود بر عملكرد شركت تاثير دارد كه گاهي ممكن است به صورت منفي و يا مثبت باشد و در اين بين ساختار حاكميت شركتي بر اين رابطه نيز تاثيرگذار است و نهايتا چهارچوب نظري تحقيق به اين صورت مي باشد :

SRDROA IND CAPEX DIV BM LnMV Log ROA LEV

BS DUALITY

BLOCK INSTI

AUDIT PARENT

3-3 ) ضرورت انجام تحقيق :

تحقيق حاضر به دنبال بررسي تاثير حاكميت شركتي بر رابطه ميان مديريت سود و عملكرد شركت است. انتخاب روش هاي حسابداري مي تواند براي ارزش شركت و سهامداران مفيد باشد ( آريا و همكاران 2003 ، امانول و همكاران 2003 ، جيراپورن و همكاران 2008 )، و مطالعات قبلي نشان مي دهد كه مديريت سود اثرات متنوعي بر كارايي شركت دارد. به هر حال اينكه مديريت سود فرصت طلبانه يا مفيد است، به استفاده مديران از اختيار انتخاب روش هاي حسابداري بستگي دارد. مكانيسم اداره امور شركت ها نقش مهمي در مديريت فرصت طلبانه و و تضمين اين قضيه كه مديريت سود در جهت منافع سهامدارن است ايفا ميكند ( كريشنان 2003 ) . مطالعات گسترده اي انجام شده در اين زمينه كه آيا اداره ي امور شركت از رفتار فرصت طلبانه در انتخاب روش هاي حسابداري جلوگيري مي كند ( شن و چين 2007 ، گارنت و همكاران 2009) . مطالعات شن و چين نشان مي دهد كه در شركت ها با حاكميت قوي احتمال مديريت سود فرصت طلبانه كمتر است نسبت به شركت هايي كه حاكميت ضعيفي دارند . چن و همكارانش اعلام كرد كه حاكميت قوي شركت هاي بزرگ جلوگيري مي كند از سوء استفاده از اختيار حسابداري و نهايتا منجر به افزايش ارزش شركت مي شود. ( شن و چين 2007 ) .

4-3 ) سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته :

تمايل مديران به اعمال مديريت سود و سوء استفاده از آن و در نتيجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسيب جدي به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت و هزاران نفر از سهامداران را متضرر نموده ، از بازار بورس فراري خواهد داد . اين امر در نهايت تبعات اقتصادي وخيمي به دنبال خواهد داشت . بنابراين ، به دليل اهميت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادي كشور و فضاي حاكم بر آن ، حاكميت شركتي به دنبال دستيابي به شيوه اي است كه براساس آن تامين كنندگان مالي اطمينان حاصل نمايند كه از سرمايه گذاري خود در شركت بازده مناسبي را دريافت خواهد نمود . لذا حاكميت شركتي به دنبال ارتقاي عدالت ، شفافيت و پاسخگويي در شركت است . حاكميت شركتي با مكانيزم برون سازماني و همچنين مكانيزم درون سازماني كه بيشتر اختياري هستند مي توانند با اعمال مديريت خوب ، كاهش مشكلات عدم تقارن اطلاعاتي ، افزايش اعتماد سهامداران و در نهايت كاهش مديريت سود منجر شوند ( سهراب استا 1390 )

ديچو و ديگران در مقاله اي به بررسي ديدگاههاي استادان دانشگاه ها ، حسابداران حرفه اي و قانونگذاري در مورد مديريت سود پرداختند . به اعتقاد آنها استادان دانشگاهها در حرفه حسابداري اغلب تصورات متفاوتي از مديريت سود نسبت به حسابداران حرفه اي و قانونگذاران دارند . حسابداران حرفه اي و قانونگذاران اغلب خواهان اقدام عاجل براي پيشگيري از پديده درد سر ساز مديريت سود هستند ولي استادان حسابداري دانشگاهها خوشبين تر هستند . شليفر و ويشني بر اين اعتقادند كه همه سهامداران از نقش نظراتي يك سهامدار عمده منتفع مي گردند زيرا هيچ گونه هزينه از بابت چنين نظارتي متحمل نمي شوند ، ضمن اينكه سهامداران عمده ، خود از انگيزه مناسبي براي انجام نظارت فعال بر مديريت سود برخوردارند . ماراكچي و همكاران در سال 2001 پي بردند كه بين ميزان استقلال هيات مديره و سطح مديريت سود رابطه منفي وجود دارد . ديچو و همكاران 1996 پي بردند كه در شركت هايي كه مدير عامل ، رئيس هيات مديره نيز هست احتمال اتهام به انحراف از اصول پذيرفته شده حسابداري آنها افزايش مي يابد . در فنلاند باتارچا و همكاران در سال 2006 به بررسي مالكيت نهادي و عملكرد شركت پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عكس العمل دو طرفه معنا داري بين عملكرد شركت و مالكيت نهادي سهام وجود دارد . الياسياني و همكاران در سال 2006 به بررسي پايداري مالكيت نهادي و هزينه بدهي پرداختند . سه نتيجه عمده اين تحقيق عبارتند از : وجود رابطه منفي معنادار بين هزينه بدهي و پايداري مالكيت نهادي ، اهميت پايداري مالكيت نهادي و نتيجه آخر آنكه پايداري مالكيت نهادي از طريق كاهش تضاد منافع بين سهامداران و مديريت و مشكلات عدم تقارن اطلاعاتي ، هزينه بدهي را كاهش مي دهد . چونگ و زانك در سال 2009 به بررسي حاكميت شركتي و مالكيت نهادي پرداختند اين تحقيق نشان مي دهد كه نسبت سهام شركت كه توسط سرمايه گذاران نهادي نگهداري مي شود باعث افزايش كيفيت ساختار حاكميت مي گردد . چونگ ، الدر و كيم در سال 2009 به بررسي حاكميت شركتي و مالكيت نهادي پرداختند . اين تحقيق نشان مي دهد كه نسبت سهام شركت كه توسط سرمايه گذاران نهادي نگهداري مي شود باعث افزايش كيفيت ساختار حاكميت مي گردد . چونگ الدر و كيم در سال 2009 به بررسي حاكميت شركتي و نقدينگي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه حاكميت خوب ، شفافيت مالي و عملياتي ، باعث افزايش نقدينگي بازار سهام مي شود و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي را كاهش مي دهد . چونگ و فيرث و كيم در سال 2002 به بررسي كنترل نهادي و مديريت سود ناشي از فرصت از دست رفته پرداختند و به اين تيجه رسيدند كه سرمايه گذاران نهادي براي هموارسازي سود جهت دستيابي به سطح مطلوب سود ، از درگير شدن مديريت اقلام تعهدي خودداري مي نمايند.

در ايران در رابطه با متغيرهاي تحقيق، مطالعاتي صورت پذيرفته كه نمونه هايي از آن ها به شرح زير مي باشد .

ريشه لغت حاكميت شركتي از كلمه يوناني Keyberman ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ اداره ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واز ﻛﻠﻤﻪﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ لاتين به صورت Guberner و فرانسه قديم Governer تبديل شده است .اما اين كلمه به راه هاي مختلف توسط سازمان هاي كميته ها مطابق علايق ايدئولوژيكي آنها تعريف شده است . بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد . تعريف هاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي گيرند .ديدگاههاي محدود در يك سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند . در ديدگاههاي محدود حاكميت شركتي به رابطه شركت وسهامداران محدود مي شود. اين الگو در قالب نظريه نمايندگي بيان مي شود. در آن سوي طيف، حاكميت شركتي را مي توان به صورت شبكه اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها )سهامداران( بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد . چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي شود . با توجه به نظريه هاي مذكور در اينجا چند تعريف از حاكميت شركتي ارائه مي شود اين تعريف ها از نگاهي محدود و در عين حال توصيف كننده نقش اساسي حاكميت شركتي آغاز مي شود و سرانجام به تعريفي گسترده تر خاتمه مي يابد كه پاسخگويي شركتي را در برابر ذينفعان و جامعه در بر ميگيرد . ( حساس يگانه ، 1385 )

حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد (OECD) مدير شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مجموعه اي از : حاكميت )راهبردي) شركتي را به اين صورت تعريف كرده است روابط بين مديريت، هيات مديره ، سهامداران و ساير ذينفعان شركت، حاكميت شركتي همچنين ساختاري را فراهم مي آورد كه از طريق آن اهداف شركت تدوين و ابزارهاي دستيابي به اين اهداف و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد مديران مشخص مي گردد ( رهبري خرازي ، 1385 )

بانك جهاني نيز حاكميت شركتي را به اين صورت تعريف مي كند شركتي ، حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصاد ي و اهداف فردي و جمعي مربوط ميشود. چارچوب حاكميت شركتي براي تقويت استفاده موثر از منابع و نيز براي پاسخگويي لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بيشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه مي باشد. در كشور ما در چند سال اخير كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت شركتها و اهميت آن در بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پيش نويس آيين نامه اصول راهبري شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نيز تصويب آيين نامه نظام راهبري شركتي توسط هيات مديره شركت بورس بهادار تهران مي باشد ( آقايي ، 1389 )

بررسي رابطه بين كيفيت سود و دوجنبه از اصول راهبردي شركتي )تعداد مديران غير موظف و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره (پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه تعداد مديران غير موظف و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره در ارتقاي كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش با اهميتي ندارد ( مشايخ و اسماعيلي ، 1385 )

مشايخي در سال 2007 رابطه بين سه ويژگي حاكميت شركتي ( اندازه هيات مديره، دوگانگي وظيفه مدير عامل، نمايندگان سهامداران نهادي در هيات مديره ) و مديريت سود را بررسي نمود و نتايج تحقيق او حاكي از اين است كه اندازه هيات مديره دو گانگي وظيفه مديرعامل نمايندگان سهامداران نهادي در هيات مديره با مديريت سود رابطه معني داري دارند احمد پور و همكاران تاثير مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي در رفتار مديريت سود را بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه وقتي انگيزه براي دستكاري سود بالاست مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي عمده نقش ضعيفي در كاهش ناهنجاري اقلام تعهدي غير عادي دارند .

5-3 ) فرضيه هاي تحقيق :

با توجه به پيشينه تحقيق بررسي شده در زمينه اثرات حاكميت شركتي بر رابطه ميان مديريت سود و ارزش شركت فرضيه تحقيق حاضر به صورت زير تدوين مي گردد:

فرضيه : مكانيسم هاي حاكميت شركتي بر رابط بين مديريت سود و عملكرد شركت تاثير معني دار دارد .

6-3 ) اهداف اساسي از انجام تحقيق :

اين تحقيق در راستاي احساس نياز به بررسي اينكه حاكميت شركتي قوي و ضعيف تا چه اندازه مي تواند بر عملكرد شركت و مديريت سود تاثير داشته باشد صورت گرفته مي شود

و در نهايت هدف از اين تحقيق اين است كه حاكميت شركتي تا چه اندازه بر ارزش شركت مي تواند تاثير گذار باشد

7-3 ) نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق :

اين مطالعه مي خواهد بررسي كند كه آيا كيفيت حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت تاثير دارد يا خير . اگرچه تحقيقات قبلي بيشتر به چشم انداز فرصت طلبانه در انتخاب هاي حسابداري ( به عنوان مثال ، درآمد پشتيباني مديريت داراي يك اثر منفي به ارزش شركت ) را نشان مي دهد .

استدلال مقاله ميكنيم كه اين اثر ثابت نيست و با كيفيت حاكميت يك شركت متفاوت است . استفاده از اقلام تعهدي و اقلام تعهدي جاري تاثير منفي بر عملكرد هاي بعدي شركت دارد .

در گروه هاي با حاكميت شركتي ضعيف هر دو اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي اختياري جاري اثر منفي با اهميتي بر بازده دارايي ها و Q توبين داشتند . يعني شركت ها با حاكميت شركتي ضعيف مشكلات مهم و عدم تقارن اطلاعاتي را نشان مي دهند .

مديران در شركت با حاكميت شركتي ضعيف انگيزه و فرصت هايي براي دستكاري سود و استفاده از اقلام تعهدي اختياري و در نيجه كاهش عملكرد عملياتي و ارزش شركت مي دهند .

در مقابل اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي اختياري جاري در گرو ههاي حاكميت شركتي قوي مهم و مثبت در بازده دارايي ها و Q توبين هستند . و در اين شركت ها مديران از اختيارهاي حسابداري سوء استفاده نمي كنند و در عوض از اين اختيارات در جهت كاهش هزينه هاي مالي و كاهش ريسك نقض تعهدات بدهي استفاده مي كنند .

در نتيجه نتايج ما فرضيه ثابت مي كند كه نشان مي دهد ارتباط بين مديريت سود و ارزش شركت ثابت نيست و به كيفيت حاكميت شركتي بستگي دارد .

4- روش انجام پژوهش :‌

1-4 ) روش تحقيق : روش تحقيق از نوع همبستگي چند متغيري است و هدف تعيين ميزان هماهنگي چند متغير مي باشد كه در اين تحقيق ميزان ارتباط معيارهاي حاكميت شركتي و مديريت سود و عملكرد شركت مورد مطالعه قرار مي گيرد.

2-4 ) روشهاي گردآوري اطلاعات :براي بررسي ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق روش مطالعه كتابخانه اي و شامل استفاده از كتب، مجلات، پايان نامه هاي تحصيلي و مقالات خارجي از طريق اينترنت و بايگاني هاي داده بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهاورد مي باشد.

در اين تحقيق داده هاي حاكميت شركتي ، مديريت سود و عملكرد شركت مورد نياز است. داده هاي حاكميت شركتي مورد استفاده در آزمونها از صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي و گزارشات ساليانه هيات مديره شركتها به دست مي آيد .

3-4 ) قلمرو تحقيق :

الف ) دوره هاي زماني انجام تحقيق : دوره زماني تحقيق يك دوره 5 ساله براساس صورت هاي مالي سال 1388 تا 1392 مي باشد.

ب ) مكان تحقيق :

بورس اوراق بهادار تهران و شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

4-4 ) جامعه آماري : (N)

شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

5-4 ) نمونه آماري (n) و روش يا روشهاي نمونه گيري :

روش نمونه گيري حذفي هدفمند است و با شرايط زير انجام مي گردد :

1- سال مالي آنها به پايان اسفند ختم شود

2- طي سال هاي تحقيق تغيير سال مالي نداشته باشند.

3- اطلاعات مورد نياز آنها در دسترس باشد.

4- از سال هاي 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار حضور داشته باشند.

5- بين سال هاي 1388 تا 1392 وقفه عملياتي و معاملاتي نداشته باشند .

6- جزء شركتهاي واسطه گري مالي نباشند .

شركت هايي در اين تحقيق انتخاب مي شوند كه اطلاعات عملكرد آنها استخراج شده باشد .

6-4 ) روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها :

براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل هاي آماري از تجزيه و تحليل همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده خواهد شد. جهت تعيين ضرايب از رگرسيون استفاده مي شود و بعد از آن آزمون معني دار بودن رگرسيون، معنا دار بودن ضرايب و بررسي فروض كلاسيك انجام خواهد شد. مدل هاي تحقيق به اين صورت خواهند بود .

مدل 1 رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت را بيان مي كند كه در آن 8 متغير كنترل استفاده شده است تا تاثير مديريت سود بر عملكرد شركت سنجيده شود .

مدل 2 از تركيب 7 متغير حاكميت شركتي تشكيل شده است . در اين مدل علاوه بر متغيرهاي مستقل و كنترل ، متغيرهاي حاكميت شركتي ( تعديل گر ) نيز وارد مدل شده تا تاثير حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت سنجيده شود :

(1) perf it+1 = α0 + β1 EMit + βi Control it

(2) perf it+1 = α0 + β1 EM it + β2 (Z it ) + β3 EMit * Z it + βi Control it

Controlit = [ 1 ̧ LnMVit ̧ Lag ROAit ̧ STDROAit ̧ BMit ̧ DIVit ̧ CAPEXit ̧ LEViţ ̧ INDit ]

Z it = [ AUDITit ̧ PARENT it ̧ BSit ̧ DUALITYit ̧ MFFit ̧ BLOCK it ̧ INSTI it ]

كه در آن انديس i شركت و t سال را نشان مي دهد . Perf it+1 براي اندازه گيري عملكرد شركت از بازده دارايي و Q توبين است . Xit يك بردار از متغيرهاي كنترل است . zit نشان دهنده ي مجموعه اي از متغير هاي حاكميت شركتي در ابعاد مختلف است . شركتها را با توجه به هر يك از متغيرهاي حاكميت شركتي چارك بندي مي كنيم و بر حسب چارك perf تعريف مي شود .شركتها براي حاكميت شركتي خود امتياز 1 تا 4 مي گيرند . شركتهاي داراي امتياز 3 و 4 شركتهاي با ساختار حاكميتي خوب و شركتها داراي امتياز 1 و 2 شركتهاي با ساختار حاكميتي بد تلقي مي شوند .

آزمون تست فرضيه ، با توجه به مدل 2 و معني داري ضريب β3 است .

متغير هاي كنترل و متغير هاي حاكميت شركتي به شرح زير هستند :

LnMV يك لگاريتم طبيعي از ارزش بازار يك شركت : ( قيمت سهم در بازار × تعداد سهام ) Ln

LagROA بازده دارايي در دوره ي قبل : ميانگين جمع دارايي ها / سود قبل از بهره و ماليات

STDROA انحراف از استاندارد بازده دارايي ها در سه سال گذشته به صورت ماهانه :

BM نرخ دفتري به بازار : ارزش بازار تقسيم بر ارزش دفتري سود تقسيمي

DIV نسبت پرداخت سود سهام : سود پرداخت شده تقسيم بر سود خالص

CAPEXP نسبت هزينه هاي سرمايه : ( هزينه هاي سرمايه اي + ساير سرمايه گذاري ها ) تقسيم بر جمع دارايي ها

LEV نسبت بدهي هاي بلند مدت : بدهي هاي بلند مدت تقسيم بر جمع دارايي ها

IND متغير مجازي صنعت : اگر شركت با فن آوري بالا باشد 1 و در غير اين صورت صفر مي باشد .

BS تعداد اعضاي هيئت مديره است : اندازه ي هيئت مديره

PARENT اصلي يا فرعي بودن شركت : اگر شركت تحت كنترل شركت ديگر باشد 1 و در غير اين صورت صفر

AUDIT مرجع حسابرسي شركت : اگر صورت هاي مالي با مرجع دولتي رسيدگي شود ( سازمان حسابرسي ) عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر لحاظ مي شود

MFF درصد سهام شناور : مقدار سهامي است كه انتظار مي رود در آينده نزديك قابل معامله باشد

DUALITY يك متغير مجازي است كه اگر رييس هيئت مديره ، مدير عامل هم باشد مقدار اين متغير يك است و در غير اين صورت مقدار آن صفر است

BLOCK مجموع سهام سهامداران با بيش از 5% مالكيت

INSTI مالكيت نهادي سرمايه گذاران : تعداد سهام در دست سهامداران نهادي تقسيم بر كل سهام اول دوره

5- حداكثر زمان مورد نياز براي انجام تحقيق :

6 ماه (پس از تصويب موضوع)

6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح :

حاكميت شركتي : سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) حاكميت شركتي را به اين صورت تعريف كرده است: "مجموعه اي از روابط بين مديريت، هيات مديره، سهامداران و ساير ذينفعان شركت".

مديريت سود : مجموعه اي از تصميمات مديريت است كه منجر به عدم گزارش سود كوتاه مدت ارزش افزاي واقعي مي شود كه مديريت از آن مطلع است

عملكرد شركت : عملكرد شركت متغيري است كه با ROA ،و Q توبين سنجيده مي شود .

7- سازمانهايي كه در انجام پژوهش همكاري مي كنند :

رديف نام سازمان نوع و ميزان همكاري

1 سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه و دريافت اطلاعات مورد نياز

2 سازمان حسابرسي ارايه و دريافت اطلاعات مورد نياز

3 شركت هاي مورد نمونه گيري ارايه و دريافت اطلاعات مورد نياز

9- فهرست منابع و ماخذ :

الف : منابع فارسي

آقايي، محمد علي. اعتمادي، حسين. آذر ، عادل. چالاكي، پري (1388). "ويژگي هاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهرات با تاكيد بر نقش مديريت سود". فصلنامه علوم مديريت ايران، سال چهارم، شماره 16، ص 27-53.

حساس يگانه، يحيي (1385). "حاكميت شركتي در ايران". فصلنامه حسابرس، شماره 32، ص 32.

حساس يگانه ، يحيي ( 1384 ) مفاهيم حاكميت شركتي . ماهنامه حسابدار 167 ، دي

آقايي، محمدعلي )1389 ( بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي و مديريت تحقيقات حسابداي، » . سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . شماره 4

مشايخ، شهناز ( 1385 ) بررسي رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .25 - حسابداري و حسابرسي. 45 .

ب : منابع انگليسي

Agrawal A, Knoeber C (1996) Firm performance and mechanisms to control agency problems between

managers and shareholders. J Financ Quant Anal 3:377–397

Agrawal A, Mandelker N (1990) Large shareholders and the monitoring of managers: the case of antitakeover

charter amendments. J Financ Quant Analysis 25:143–161

Arya A, Glover J, Sunder S (2003) Are unmanaged earnings always better for shareholders? Account

Horiz 17(Suppl):111–116

Balsam S, Bartov E, Marquardt C (2002) Accruals management, investor sophistication, and equity valuation:

evidence from 10-Q filings. J Account Res 40:987–1012

Beasley M (1996) An empirical analysis of the relation between the board of director composition and

financial statement fraud. Account Rev 71:443–465

Beneish M (2001) Earnings management: a perspective. Manag Financ 27:3–17

Bitner L, Dolan R (1998) Does smoothing earnings add value? Manag Account 76:44–47

Bowen R, Ragjopal S, Venkatachalam M (2008) Accounting discretion, corporate governance, and firm

performance. Contemp Account Res 25:351–405

Chen A, Kao L, Chen Y (2007a) Agency costs of controlling shareholders’ share collateral with Taiwan

evidence. Rev Pac Basin Financ Mark Polic 10:173–191

Chen A, Kao L, Tang H (2007b) How corporate governance mitigates the abuse of accounting discretion:

the perspective of firm performance. J Manag 24:419–432 (Taiwan)

Chen A, Kao L, Tsao M, Wu C (2007c) Building a corporate governance index from the perspectives of

ownership and leadership for firms in Taiwan. Corp Gov Int Rev 15:251–261

Cho M (1998) Ownership structure, investment, and the corporate value: an empirical analysis. J Financ

Econ 47:103–121

Christie A, Zimmerman J (1994) Efficient and opportunistic choices of accounting procedures: corporate

control contests. Account Rev 69:539–566

Claessens S, Djankov S, Lang L (2000) The separation of ownership and control in East Asian corporations.

J Financ Econ 58:81–112

Core J, Holthausen R, Larcker D (1999) Corporate governance, chief executive officer compensation, and

firm performance. J Financ Econ 51:371–406

Core J, Guay W, Rusticus T (2006) Does weak governance cause weak stock returns? An examination of

firm operating performance and investors’ expectations. J Financ 61:655–687

Cormier D, Martinez I (2006) The association between management earnings forecasts, earnings management,

and stock market valuation: evidence from French IPOs. Int J Account 41:209–236

Cornett M, Marcus A, Tehranian H (2008) Corporate governance and pay-for-performance: the impact of

earnings management. J Financ Econ 87:357–373

Cornett M, McNutt J, Tehranian H (2009) Corporate governance and earnings management at large U.S.

bank holding companies. J Corp Financ 15:412–430

Cronqvist H, Nilsson M (2003) Agency costs of controlling minority shareholders. J Financ Quant Anal

38:695–719

Dechow P, Sloan R, Sweeney A (1996) Causes and consequences of earnings manipulations: an analysis of

firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemp Account Res 13:1–36

10- نظريه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده :

تاريخ امضاء دانشجو

چکيده:

حاكميت شركتي ، عملكرد شركت و مديريت سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.