پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱/۲۰ دفاع:
۷۷۸ شناسه:
اصغر اسدي دانشجو:
طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك رفاه) عنوان فارسي:
Designing risk culture model in banking industry عنوان انگليسي:

درحاليكه مدل‌هاي كمّي براي مديريت ريسك به خوبي ايجاد شده‌اند، با وجود اين، جنبه‌هاي انساني، كه در مفهوم فرهنگ ريسك متمركز مي‌شود، نيازمند تلاش‌هاي فكري و توسعة تئوري‌هاي بيشتري است. ايجاد يك فرهنگ ريسك مناسب هنوز يكي از چالش‌هاي عمده در مديريت ريسك است. از اينرو در اين رساله نتايج طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري ايران ارائه شده است. ماهيت جديد و نسبتا پيچيده مفاهيم و مولفه‌هاي فرهنگ ريسك، بكارگيري چندين روش به جاي يك روش را ايجاب مي‌كرد، در اين پژوهش شيوه متوالي بكار برده شده است. به منظور تحقق اهداف پژوهش، با مطالعه سوابق پژوهش‌هاي پيشين، شناختي از وضع موجود در اين زمينه حاصل و مدل‌ها وچارچوبهاي موجود به عنوان نقطه شروع بكاربرده شد. در طي مرور ادبيات كاستيهاي آنها شناسايي و در نهايت فهرستي از ابعاد و مولفه‌هاي فرهنگ ريسك استخراج شد. در ادامه از طريق مصاحبه با تعدادي از خبرگان و متخصصين كه با استفاده از تركيب روش‌هاي غيراحتمالي هدفمند قضاوتي و گلوله برفي انتخاب شده بودند، اين مولفه‌ها مورد بحث قرار گرفت و مواردي نيز به آنها اضافه شد. داده‌هاي حاصل با روش كيفي تحليل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحليل شد. سپس اين فهرست با روش دلفي فازي ‌در دو دور تكميل و نهايي گرديد و مؤلفه‌هاي فرهنگ ريسك از نظر اعضاي پانل كه متشكل از مديران ريسك نظام بانكي بودند تعيين و امورد اعتباريابي قرار گرفت. در مجموع 56 مؤلفه در قالب 4 بعد اصلي و 13 بعد فرعي به عنوان ابعاد و مؤلفه‌هاي فرهنگ ريسك تشخيص داده شد. 2 مؤلفه به عنوان نتايج ملموس فرهنگ ريسك و 19 مؤلفه در قالب 5 بعد به عنوان عوامل بيروني تاثيرگذار بر فرهنگ ريسك نظام بانكي شناسايي شدند. در گام بعدي با بكارگيري تحليل عاملي تاييدي اعتبار مولفه‌هاي مدل، آزمون و مورد تاييد قرار گرفت و در نهايت با استفاده از روش پيمايش، ميزان اين مولفه‌ها در جامعه پژوهش ارزيابي شد.

چکيده:

ريسك، مديريت ريسك، فرهنگ سازماني، فرهنگ ريسك، صنعت بانكداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن قاليباف اصل استاد مشاور:
دکتر محمد ابويي اردكان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.