پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۷۴۷ شناسه:
عليرضا شهاب دانشجو:
تعديل ارزيابي هاي رايج عضلاني-اسكلتي پيش از فصل پزشكي فيفا به منظور شناسايي ميزان و شدت آسيب هاي ورزشي بازيكنان نخبه فوتبال عنوان فارسي:
ASJUSTMENT OF CURRENT FIFA MUSCULOSKELETAL ASSESSMENT TO IDENTIFY THE INCIDENCE AND INTENSITY OF OF SPORT INJURY IN ELITE FOOTBALL PLAYERS عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه در مدل پزشكي ورزشي رايج پيش از فصل فوتبال ايران، ورزشكار تنها مورد ارزيابي پزشكي و اجرا قرار مي گيردكه اين ارزيابي نيز نمي تواند اطلاعات كافي را در زمينه حركات بنيادي فرد به دست دهد. از طرفي آزمونهاي اجراي مورد استفاده در اين ارزيابيها شاخصهاي تعادل و كنترل عصبي عضلاني را مورد سنجش قرار نميدهد.لذا با تعديل اين ارزيابيها و اجراي سيستم غربالگري عملكردي مي توان خلا موجود در ارزيابي هاي پيش از فصل را پر نموده و همچنين ظرفيت هاي عملكردي و حركتي افراد را سنجيد.

با توجه به فراگير بودن ورزش فوتبال و نرخ بالاي بروز آسيب و همچنين هزينه بالاي درمان آسيبهاي ناشي از فوتبال و تاثير اين آسيبها بر كاهش دوره قهرماني بازيكنان فوتبال ومتضرر شدن تيمهاي ورزشي از لحاظ اقتصادي و قهرماني و از طرفي نقص موجود در ارزيابيهاي رايج به لحاظ عملكردي و سلامت حركتي ، لزوم اجراي يك روند كامل ارزيابي به منظور بررسي كامل سيستم عضلاني –اسكلتي از حيث پزشكي ،اجرا و عملكردي با هدف پيش بيني احتمال بروز آسيب ضروري به نظر ميرسد.

با توجه به آنچه بيان شد، هدف از پژوهش حاضر شناسايي عوامل خطرزاي موثر بر آسيب و پيش بين آسيب هاي عضلاني اسكلتي بازيكنان نخبه فوتبال در نيم فصل اول سال 97-96 مي باشد.

چکيده:

غربالگري حركات عملكردي,آزمونهاي پزشكي,آسيب ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فيزيك درماني

/

بررسي ارزيابي هاي پيش از فصل پزشكي فيفاوآزمون هاي عملكردي در ميزان و شدت آسيب هاي بازيكنان نخبه فوتبال

محمد حسين عليزاده-عليرضا شهاب-هومن مينو نژاد-رضا رجبي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.