پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۹ دفاع:
۷۲۳ شناسه:
افشين دبيري دانشجو:
توسعه چارچوب اقدامات هنري به منظور تأثيرگذاري بر نگرش كاركنان در راستاي جاري‌سازي فرهنگ سازماني گروه مپنا عنوان فارسي:
Developing an Arts-based Initiatives (ABIs) framework to cascade MAPNA Group Organizational Culture by affecting Employees' Attitude عنوان انگليسي:

مسأله تحقيق حاضر چگونگي تغيير نگرش كاركنان گروه مپنا در راستاي فرهنگ سازماني مطلوب تعيين شده در كدهاي رفتاري سازمان است كه توسط رساله دكتري انجام شده توسط دانشكده مديريت دانشگاه تهران تدوين شده است. سؤال اصلي تحقيق، اين است كه براي اينكه در گروه مپنا مديران و كاركنان آمادگي مناسبي پيدا كنند تا از تغييرات فرهنگي مورد انتظار- كه در كتاب كدهاي رفتاري دردسترس است-حمايت كرده و با آن همراهي نمايند، آيا مي‌توان از اقدامات ابتكاري مبتني بر هنر براي تأثيرگذاري بر نگرش آنها بهره گرفت؟ چه نظريه و مدلي مي‌تواند به انجام مداخله مؤثر هنر در نگرش افراد كمك كند تا آنها بهتر و مؤثرتر پذيراي تغييرات در بستر فرهنگ سازماني مطلوب شوند؟

چکيده:

نگرش كاركنان، تغيير نگرش، اقدامات هنري، فرهنگ سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا خاكي استاد مشاور:
دکتر محمد ابويي اردكان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.