پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱ دفاع:
۶۸۸ شناسه:
قاسم صفائي نژاد دانشجو:
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران ( مورد مطالعه: صنعت كتاب الكترونيك) عنوان فارسي:
designing a model for policy making in developing creative industries; case study: e-book industry عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين پژوهش، طراحي مدل خط مشي‌گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران است كه با مورد مطالعه صنعت كتاب الكترونيك انجام پذيرفته است. در اين پژوهش، از روش آميخته استفاده شده است. ابتدا از روش تحقيق كيفي مبتني بر نظريه زمينه‌اي براي طراحي مدل استفاده شده است. در اين راه جامعه آماري صاحب‌نظران حوزه كتاب الكترونيك شامل سياست‌گذاران فرهنگي، متخصصان و مديران صنعت كتاب الكترونيك و حوزه‌هاي مرتبط با آن مدنظر بودند كه با نمونه‌گيري به روش نظري از آنان مصاحبه به عمل آمد. از مصاحبه دوازدهم، تكرار در داده‌ها تشخيص داده شد ولي به منظور اطمينان بيشتر با شانزده نفر مصاحبه انجام شد. از طريق كدگذاري باز بيش از ۵۰۸ مفهوم شناسايي شد كه در نهايت ۶۹ مفهوم اشباع شده ساخته شد و در كدگذاري محوري در ۱۹ مقوله فرعي طبقه‌بندي شدند. در مرحله كدگذاري گزينشي، «نظام مديريت محتوا» به عنوان مقوله محوري انتخاب شد. «آگاه‌سازي و ترويج كتابخواني الكترونيك»، «اصلاح، شفاف‌سازي، اجرا و نظارت بر قوانين»، «مشاركت مردمي» و «استفاده از فناوري براي توسعه» نيز به عنوان راهبردها تعيين و در نهايت مدل خط مشي‌گذاري توسعه كتاب الكترونيك در ايران طراحي شد.

پس از آن و براي تبيين اين مدل در جامعه ايران، پرسشنامه‌اي منطبق بر گويه‌هاي مقوله‌هاي مدل توسط پژوهشگر ساخته شد و ميان مديران و فعالان صنعت كتاب الكترونيك كشور توزيع شد. با استفاده از روش معادلات ساختاري، فرضيات روابط بين متغيرهاي مدل تأييد شد.

چکيده:

خط مشي‌گذاري، صنايع خلاق، صنايع فرهنگي، كتاب الكترونيك، نشر، صنعت كتاب الكترونيك، نشر الكترونيك.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور:
دکتر وجه الله قرباني زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
سياستگذاري عمومي علي اكبر فرهنگي، سيد مهدي شريفي، وجه الله قرباني زاده، قاسم صفايي نژاد طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه صنعت كتاب الكترونيك در ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.