پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۵ دفاع:
۶۴۵ شناسه:
محمد عفتي دانشجو:
تبيين جامعه شناسي مشاركت زنان در معيشت جامعه روستايي عنوان فارسي:
Sociological Explanation of rural women's participation in rural livelihoods عنوان انگليسي:

موضوع مورد مطالعه اين پژوهش ،تبيين ميزان مشاركت زنان روستايي درمعيشت بوده است .دراين پژوهش ما به دنبال پاسخگويي به اين سوال بوده ايم كه بدانيم زنان روستايي تا چه ميزان درمعيشت خانوارهاي روستايي نقش ومشاركت دارند واين ميزان نقش ومشاركت تابع چه عوامل اجتماعي –اقتصادي در جامعه روستايي ايران است . روش تحقيق مورد استفاده ، روش كمي( پيمايشي) وكيفي (ارزيابي مشاركتي روستايي ) بوده است .جامعه آماري مورد مطالعه شامل زنان روستايي دو شهرستان گرمه وجاجرم دراستان خراسان شمالي بوده كه در روش كمي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 167 زن روستايي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري شده است .در روش كيفي نيز از هر شهرستان دو روستا با توجه به موقعيت طبيعي ونوع معيشت غالب انتخاب شده است .بر اساس نتايج بدست آمده زنان روستايي نقش قابل ملاحظه اي درمعيشت خانوارهاي روستايي دارند .علي رغم ايفاي نقش قابل ملاحظه ، ميزان برخورداري آنان از عوايد و دارائيهاي معيشتي خانوار درسطح پاييني قرارداشته است .(3/9 درصد ) درزمينه عوامل موثر برمشاركت زنان روستايي درمعيشت نيز نتايج حاصله حاكي از آن بوده است كه متغير هاي ميزان ميل به پيشرفت ، سن ، ميزان برخورداري روستاها از امكانات توسعه اي ، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و وضعيت اقتصادي خانوار داراي بيشترين تاثير بر روي متغير وابسته (مشاركت زنان روستايي درمعيشت ) بوده اند .

چکيده:

معيشت پايدار ،مشاركت ،زنان روستايي ،معيشت روستايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد راهنما:
دکتر غلامرضا غفاري استاد راهنماي دوم:
دکتر هوشنگ نايبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

روستا وتوسعه

/

تبيين جامعه شناختي مشاركت زنان درمعيشت جامعه روستايي

محسني تبريزي ،غلامرضا غفاري ،هوشنگ نايبي ،محمد عفتي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.