پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۶۱۷ شناسه:
كامل دل پسند دانشجو:
توسعه محلي و كارگزارانِ تغيير(بررسي جامعه‌شناختي نيرو‌هاي موثر در توسعه محلي منطقه مرزي پيرانشهر ) عنوان فارسي:
local development and change agents عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير، برخي‌ از كشور‌هاي در حال توسعه در برنامه‌‌هاي توسعه‌ خود با موفقيت‌ رو به‌ رو نشدند، از اين ‌روي‌ درصدد بازانديشي‌ و تجديدنظر در برنامه‌ و دستاورد‌هاي جامعه‌ خود برآمدند تا دليل‌ عدم‌ موفقيت‌ خودرا دريابند. يكي‌ از مهمترين‌ دلايلي‌ كه‌ بدان‌ دست‌ يافتند آن بود كه‌، آنان توسعه‌ درونزا را كه‌ بر طبق‌ مشاركت ‌مردم‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، ناديده‌ گرفته‌ بودند. مساله اصلي اين است كه تجربيات بدست آمده نشان مي‌دهد كه توسعه و بسط منابع محلي پيش از اتكاي روزافزون به منابع و سرمايه وارداتي، به منابع محلي توجه دارد. زيرا توسط مردم و موسساتي به اجرا در مي‌آيد كه باعث افزايش ارزش افزوده منابع محل مي‌شود و كارگزار محلي اند. شرايطي كه بخشي از پيامد منفي جهاني شدن را از بين برده و يا حداقل از تاثير آن بر اقتصاد محلي جلوگيري مي‌كند؛ تقويت توسعه محلي در راستاي توسعه‌اي موفق‌، پايدار و درونزا است و براي اين مهم ناگزير است‌ كه‌ مشاركت‌ فعال ‌افراد جامعه‌ را در نظر گرفته و به‌ مردم‌اش‌ فرصت‌ آن را دهد كه‌ توسعه‌ جامعه خويش‌ را تحقق‌ بخشند. اين‌ بدان‌ معنا خواهد بود كه‌ افراد جامعه‌ بايد در برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ برنامه‌‌هاي توسعه‌ و همچنين‌ منابعي‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ اين ‌برنامه‌ها ضروري‌ است‌، مشاركت‌ و كنترل‌ لازم‌ را داشته‌ باشند. چرا كه‌ مردم‌ هر محل‌، شرايط دور و بر خود را بهتر از هر فرد خارجي‌ ديگري‌، از جمله‌ كارشناساني‌ كه‌ سياست گذاري‌ كرده‌ و خدمات‌ ارائه‌ مي‌كنند؛ شناخت كافي و وافي دارند؛ اينجاست كه دراين زمينه نقش كارگزاران محلي از اهميت خاصي برخوردار است و بي بديل است .سوالي كه اين رساله در پي كاوش درباره آن انست اينست كه كارگزاران و بازيگران اصلي موثر فرايند توسعه و تغييرات منطقه مرزي پيرانشهر چه كساني هستد و از طريق چه رويه ها و فرايندهايي مداخله گر و موثرند.

براين اساس سوالاتي از جنس سوالات اكتشافي به ذهن پژوهشگر متبادر مي شود كه :

كارگزاران اصلي در فرايندهاي توسعه محلي و منطقه‌اي چه كساني هستند؟ و

اين كارگزاران از طريق چه رويه ها و فرايندهاي اعمال تغيير مي كنند ؟

چه موانع بر سر راه اين كارگزاران در توسعه منطقه‌اي وجود دارد?

و پنداشت مردم از كارگزاران موثر در تغيير چه كساني است؟

شهر پيرانشهر به لحاظ تاريخ شهرنشيني مدرن كمتر از 50 سال است كه فرايند توسعه را شروع كرده است و از توسعه روستاي كهنه خانه بوجود آمده است. به موازات توسعه بافت روستاي كهنه خانه و ايجاد پادگان ارتش در سال 1328 و ايجاد گمرك بازرگاني توسط دولت وقت باعث پيدايش زمينه مساعد تري براي گسترش روستا گرديد ودر سال 49 از نام خانه به پيرانشهر تغير نام يافت. (طرح هادي پيرانشهر سال 74).

در سالهاي اخير خصوصا از سالهاي 1381 به بعد با رشد بازارچه مرزي و تبديل آن به گمرك رسمي مرزي و سهولت ارتباط با كردستان خودمختار عراق، عملاً علاوه بر گسترش تبادلات اقتصادي مرزي و بالطبع با گسترش پاساژهاي خريد و فروش كالاهاي خارجي، حجم زيادي از مسافرين داخل ايران و نيز كردستان عراق را به خود جذب كرده است. نتيجه‌ اين تغييرات سريع اقتصادي و مرزي و رشد بازارچه‌ها و پاساژهاي مرزي؛ و ورود زياد مسافران و بالطبع گسترش ارتباطات اجتماعي؛ رشد نقدينگي شهروندان و رفاه نسبي اقتصادي از طرفي و تغييرات ارزشي و هنجاري ناشي از همين رشد اقتصادي و ارتباطات اجتماعي سويه ديگر بوده است. امروزه پيرانشهر يك شهر بزرگ تجاري و اقتصادي است و داراي مجتمع‌هاي تجاري زياده بوده كه دراين زمينه نيز گردشگران زيادي را به خود جذب كرده‌است. روزانه پنج هزار مسافر و گردشگر وارد پيرانشهر مي‌‌شوند.

عمده تغييرات صورت گرفته براي هر شهروندي در طول چند سال گذشته بطور ملموسي قابل رويت است. بخش زيادي از توسعه محلي و منطقه‌اي كاملاً با توجه به شرايط كلي شهرستان و بر اساس تجربه زيسته محقق در شرايط فوق و مشاهده نسبي تغييرات صورت گرفته، به جهت اهميت مكاني و تغيير يافتگي جامعه شناختي آن قابليت انجام يك پژوهش ميداني و شناسايي كارگزارن موثر در اين فرايند رو به رشد را ضروري مي‌‌نمود. لذا بررسي كارگزاران توسعه، روندهاي و رويه هاي كارگزاري در توسعه محلي، و فهم فرايند آن بر اساس رويكرد استفهامي دغدغه نظري و مفهومي اين رساله است. روش تحقيق مطالعه فوق كيفي و بر اساس مشاهده و مصاحبه عميق با نهادهاي موثر كارگزار در توسعه محلي است؟ نهادگرايي چارچوب مفهومي نگرش به توسعه در قالب كارگزاران تغيير است.

چکيده:

توسعه محلي، توسعه منطقه اي، تغيير اجتماعي، تغيير اقتصادي، توسعه، كارگزاران، كارگزاران تغيير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تقي آزاد ارمكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميدرضا جلايي پور استاد مشاور:
دکتر خدر فرجي راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

توسعه محلي

/

كارگزاران توسعه محلي بررسي جامعه شناختي نيروهاي موثر در توسعه منطقه مرزي پيرانشهر

دكتر تقي آزاد ارمكي دكتر حميد رضا جلايي پور كامل دلپسند

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.