پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۷ دفاع:
۶۱۵ شناسه:
محمد آيتي مهر دانشجو:
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV) عنوان فارسي:
A MODAL DESIGNED FOR STRATEGIC ORIENTATIONS OF COMMERCIAL INSURANCES :ITS IMPACT ON THE FUNCTIONALJTY OF INSURANCE COMPANIES عنوان انگليسي:

صنعت بيمه از جمله صنايع در خدمات مالي است كه نتوانسته است به يك توسعه متوازن در خدمات ارايه شده دست يابد. به عبارتي در اين صنعت به غير از خدمات موجود در زمينه خودرو، در بقيه زمينه خدمات ارايه شده ، شركت-هاي بيمه‌ي نتوانسته اند در بازار به نسبت ساير كشورها، عملكرد مطلوبي داشته باشند. اين موضوع در واقع نشان دهنده مهيا نبودن شرايط براي توسعه و نفوذ در بازار در اين صنعت مي‌باشد. هدف اصلي اين تحقيق نيز در همين زمينه بوده است ارايه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات با رويكرد منبع بنيان و بررسي روابط مدل بوده است. روش تحقيق در اين پژوهش از نظر ماهيت آميخته اكتشافي است و از نظر هدف نيز بنيادين كاربردي بوده است. جامعه آماري پژوهش حاضر به دو دسته كلي تقسيم مي-شود. در مرحله اول كه به ساخت مدل اختصاص دارد و از مصاحبه براي شناسايي معيارهاي استفاده مي‌شود؛ جامعه آماري شامل مديران و خبرگان شركت‌هاي بيمه‌اي است. اين افراد حداقل داراي مدرك دانشگاهي كارشناسي، سابقه مديريت بالاي ده سال مي‌باشند. جامعه آماري در بخش دوم كارشناسان و مديران شركت‌هاي بيمه‌اي در ستاد مركزي در مركز كشور يعني تهران هستند. اين افراد داراي حداقل مدرك كارشناسي مديريت بازرگاني، مديران فروش، مديران بازار و اعضاي داراي قدرت تصميم-گيري در حوزه بازار در صنعت بيمه هستند. حجم خبره‌ها در اين پژوهش با استفاده از رويكرد حد اشباع برابر با 20 نفر بوده است و حجم بخش كمي نيز با استفاده از روش نمونه گيري خوشه‌اي و ساده بوده است و برابر با 220 نفر تعيين شده بود. براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از دو رويكرد استفاده شد رويكرد نخست كه مربوط به تجزيه و تحليل مصاحبه ها بوده است با استفاده از تئوري داده بنياد بوده است و بخش دوم نيز براي تجزيه و تحليل داده هاي كمي نيز رويكرد حداقل مربعات جزئي مي‌باشد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان از اين داشته است پديده اصلي در اين تحقيق مفهوم بازارگرايي بوده است . همچنين شرايط علي در اين پژوهش آينده گرايي و زيرساخت‌هاي فناوري بوده است. در بخش شرايط مداخله گر بعد پويايي صنعت مورد شناسايي واقع شده بود. در بخش ديگر كه مربوط به بستر يا عوامل زمينه اي بوده است فرهنگ جامعه شناخته شد. راهبردهاي شناسايي شده در زمينه سياست‌گذاري موضوع نوآورگرايي ، كارآفريني گرايي و تصوير مثبت از صنعت بوده است. در نهايت پيامد اين مدل شامل توسعه بازار بوده است. با استفاده از مدل ساختاري روابط طراحي شده همگي مورد تاييد واقع شده است. در اين پژوهش پيشنهاد مهم در راستاي بهبود فرهنگ سازي در جامعه بوده است. ايجاد يك سازكار اعتماد ساز در راستاي سياست‌گذاري زمينه را براي پيشبرد و تقويت توسعه بازار ايجاد خواهد كرد.

كلمات كليدي :

چکيده:

توسعه بازار ، رويكرد منبع محور ، فرهنگ سازي جامعه ، سياست‌گذاري توسعه‌ي ، تئوري داده بنياد، رويكرد حداقل مربعات جزئي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
دکتر اسداله كردنائيج استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

International Business ResearchCH

11/127-138

A New Policy-Making Model for Development of National Insurance Services Markt Based on Resourced Approach

Mohammad Ayati Mehr/ Dr. Mohammad Haghighi/ Dr. Mohammad Ali shah Hosseini/ Dr.Assad Allah Kurd Naij

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.