پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۱۶ دفاع:
۶۰۱ شناسه:
مهدي ميرزائي دانشجو:
تبيين جامعه‌شناختي رابطه دينداري و فرهنگ سياسي در ايران عنوان فارسي:
The sociological explanation of the relationship between religiosity and political culture in Iran عنوان انگليسي:

تبيين رابطه دينداري با فرهنگ سياسي به عنوان هدف اصلي اين تحقيق پس از مشاهده نتايج متناقض و متفاوت يافته‌هاي پژوهشي در اين رابطه مطرح گرديد. در اين تحقيق پس از مرور ادبيات تجربي و نظري بر اساس چارچوب نظري جامعه‌پذيري سياسي و نظريات مرتبط با رابطه دين و دموكراسي فرضيات اصلي تحقيق اينگونه مطرح گرديد كه با افزايش ميزان دينداري، نوع فرهنگ سياسي افراد معتدل مي‌شود و نوع دينداري بر حسب نوع قرائت و فهم از دين، نوع فرهنگ سياسي را تعيين مي كند. بطوريكه انواع دينداري سختگيرانه، معتدل و تساهل‌گرايانه به ترتيب منجر به انواع فرهنگ سياسي سختگيرانه، معتدل و تساهل‌گرايانه مي‌شوند. روش تحقيق پيمايش و ابزارگردآوري داده‌ها، پرسشنامه بصورت مصاحبه بسته مي‌باشد. جمعيت آماري تحقيق، مردم شهر تهران است، تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گيري احتمالي از 60 بلوك تصادفي از مناطق 22گانه تهران انتخاب گرديدند. در تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار اس.پي.اس.اس و آموس از ميانگين، نما، جدول توزيع فراواني، ضرايب همبستگي كرامر، خي‌دو، رگرسيون ساده، رگرسيون چندگانه، مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير استفاده گرديد. بر اساس نتايج تحقيق اكثريت افراد داراي ميزان دينداري بالا، فرهنگ سياسي و دينداري معتدل هستند. از چهارده فرضيه تحقيق هشت فرضيه مورد تاييد و شش فرضيه رد شدند. نوع دينداري بر نوع فرهنگ سياسي تاثير مثبت معني‌دار دارد. نوع دينداري و فرهنگ سياسي زنان از مردان سختگيرانه‌تر و ميزان دينداريشان از مردان بيشتر است. پايگاه اقتصادي اجتماعي بر ميزان و نوع دينداري و فرهنگ سياسي تاثير منفي و معني‌داري دارد. بر اساس تحليل رگرسيون چندگانه نوع و ميزان دينداري به ترتيب بيشترين وزن را در تبيين فرهنگ سياسي دارند. همچنين بر اساس نتايج تحليل مسير با استفاده از آموس مهمترين عوامل تاثيرگذار مستقيم و غير مستقيم بر فرهنگ سياسي، به ترتيب نوع و ميزان دينداري هستند.

چکيده:

نوع دينداري، ميزان دينداري، نوع فرهنگ سياسي، قرائت و فهم.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد راهنما:
دکتر هوشنگ نايبي استاد راهنماي دوم:
دکتر يونس نوربخش استاد مشاور:
دکتر عبدالحسين كلانتري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.