پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۱:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۵۶۵ شناسه:
عليرضا عبدالحسيني خليق دانشجو:
ارائه الگوي كسب مزيتهاي رقابتي براي شركتهاي دانش بنيان بر اساس قابليت هاي پويا با رويكرد متمايزسازي عنوان فارسي:
Designing a Model of Competitive Advantages through Dynamic Capabilities for Knowledge-based Companies: A Differentiation Approach عنوان انگليسي:

در جهان امروز، مبارزات شديد رقابتي در محيط‌هاي پيشرفته و با فناوري بالايي چون شركت‌هاي دانش‌بنيان، ضرورت و اهميت چگونگي دستيابي به مزيت‌هاي رقابتي را نمايان مي‌سازد. قابليت‌هاي پويا به عنوان سرمنشا‌هاي اصلي كسب مزيت‌ رقابتي بر طبيعت در حال تغيير محيط و ماهيت رقابت در آينده، تسريع در رشد نوآوري، و نقش اساسي مديريت استراتژيك در انطباق، يكپارچه‌سازي و نيز صورت‌بندي مجدد مهارت‌هاي سازماني، منابع و شايستگي‌هاي كاري در محيط‌هاي به سرعت در حال تغيير تأكيد مي‌كند. در چنين محيطي، يك شركت دانش‌بنيان بايد بتواند محصول يا خدمت خود را به روشي متمايز از رقبا عرضه نموده يا توسعه دهد. تمايز راهي است كه يك كسب و كار مي‌تواند به واسطه بهره‌مندي از آن خود را از رقبا جدا كند. پژوهش اخير مبتني بر پارادايم پسااثباتگرايانه و تفسيري و نيز رويكردي استقرايي پايه‌گذاري گرديده است. پژوهش در بخش كيفي با هدفي اكتشافي و با استراتژي تئوري مفهوم‌سازي بنيادي (نظريه برخاسته از داده‌ها) آغاز شده و مدل اوليه پژوهش بر مبناي اين استراتژي و پس از انجام كدگذاري‌ها مطابق طرح پژوهشِ اين استراتژي طراحي شده است. بعد از ساخت مدل اوليه، مطالعه وارد فاز كمي خود شده و با اهدافي تبييني و نيز توصيفي و از طريق استراتژي‌هاي پيمايش و همبستگي پيش رفته است. مفاهيم و متغيرهاي اين پژوهش در 30 شركت دانش‌بنيان مستقر در مراكز رشد 6 دانشگاه برتر كشور و فعال در زمينه صنعت الكترونيك و انفورماتيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه دستيابي به پديده اصلي «دانش‌محوري (دانش‌بنيان شدن)» به بكارگيري «قابليت‌هاي پويا» و نيز وجود «ارزش‌آفريني با گرايش به منبع‌محوري» و بروز «شايستگي‌ها» به عنوان شرايط علّي اين پژوهش وابسته است. شركت‌هاي دانش‌بنيان جهت نيل به قلل و دستيابي به مزيت‌هاي رقابتي و نيز موفقيت در پديده دانش‌محوري نيازمند طي مسير با دو نوع استراتژي تخصصي يعني «استراتژي‌هاي تمايز» و «استراتژي‌هاي دانش‌محور» هستند. در طي اين دو مسير، عوامل زمينه‌اي شامل «محيط‌شناسي (داشتن درك و شناخت مناسب از محيط)»، «رويكردهاي دانشي» و «مديريت دانش» و نيز عوامل مداخله‌اي شامل «برندسازي و مديريت برند» و «چابكي استراتژيك» به صورت معناداري، اثرات مستقيم و قابل ملاحظه‌اي بر راهبردهاي پژوهش مي‌گذارند و نهايتا متغير نهايي پژوهش يعني «مزيت‌هاي رقابتي» تأثيرات قابل توجه و معناداري از اتخاذ اين راهبردها يعني استراتژي‌هاي «تمايز» و استراتژي‌هاي «دانش‌محور» مي‌پذيرد. مدل نهايي طراحي شده، نحوه دستيابي به مزيت‌هاي رقابتي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان از طريق بكارگيري قابليت‌هاي پويا و طي مسير با اتخاذ راهبردهاي تمايز و دانش‌محور و نيز توجه به عوامل زمينه‌اي و مداخله‌اي اثرگذار در اين مسير را نشان مي‌دهد. پژوهشگر معتقد است كه اين مدل مي‌تواند به عنوان الگويي كاربردي، مورد استفاده شركت‌هاي دانش‌بنيان فعال در صنعت مورد مطالعه در داخل كشور قرار بگيرد.

چکيده:

مديريت استراتژيك، مزيت‌هاي رقابتي، قابليت‌هاي پويا، شايستگي‌ها، رويكرد تمايز، استراتژي‌هاي دانش‌بنيان،، شركت‌هاي دانش‌بنيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
دکتر سيدحميد خداداد حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
September ۱, ۲۰۲۰

Journal of Management and Sustainability, Published by Canadian Center of Science and Education - CCSE

Vol. 10, Issue 2/52-69

Designing a Competitive Advantage Model through Dynamic Capabilities and Differentiation Approach for Iranian Knowledge-based Companies

Alireza Abdolhosseini Khaligh, Mohammad Haghighi, Mohsen Nazari & Hamid Khodadad Hosseini

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / چاپ نهايي شده
-

Journal of Innovation and Entrepreneurship

Under 2nd Revision/-

An Exploratory Model of Competitive Advantage through Dynamic Capabilities and Differentiation Approach for Knowledge-Based Companies

Alireza Abdolhosseini Khaligh, Mohammad Haghighi, Mohsen Nazari & Hamid Khodadad Hosseini

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.