پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۵۵۸ شناسه:
محمد اسماعيلي جوشقاني دانشجو:
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني عنوان فارسي:
Desinging amodel for consumers life-style on the basis of VALS model and its role in policy making of business companies عنوان انگليسي:

چكيده:

زمينه : باور اين مطلب كه شناخت ضرورت هاي مصرف هر جامعه مي تواند خطوط اصلي و سياست هاي كلي سياست گذاران در سطح ملي و بازرگاني را تشكيل دهد شايد دشوار باشد. اما سير تحولات ساختاري توليد و عرضه محصولات و خدمات در دنيا باعث پيچيدگي در نوع رفتار مصرف كنندگان شده است كه به طبع سبك زندگي و فرهنگ جوامع را دستخوش تغيير نموده است.

هدف :در اين نوشتار تلاش شده است با گذري بر مفهوم سبك زندگي و ريختارشناسي آن از فرهنگ هاي غربي و ايراني يك مدلي را در تبيين و تدوين سبك زندگي ايراني طراحي نماييم.

روش :اين پژوهش در جمله پژوهشهاي كيفي است كه با استفاده از رويكرد مبتني بر نظريه داده بنياد انجام پذيرفته است .جامعه اماري در اين پژوهش 17 نفر از اساتيد دانشگاه انتخاب شده كه با روش مصاحبه عميق به عنوان مشاركت كنندگان اصلي در پؤوهش همكاري داشته اند.

يافته ها : بر اساس فرايند نظريه مبتني بر داده بنياد در مرحله كد گذاري نظري تعداد 904 داده با استفاده از نرم افزار مكس كيو دا شناسايي و كد گذاري شد و سپس در مرحله كد گذاري محوري تعداد 27 مفهوم دسته بندي و در مرحله كد گذاري انتخابي در 4 مقوله اصلي دسته بندي و مدل نهايي با استفاده از نرم افزار طراحي گرديد. و سپس اين مدل را با 62 شاخص در سه قوميت پارسي و اذري و عربي از طريق ديتا پنل مورد ازمون قرار گرفته است

نتيجه گيري : مدل بدست امده چهار دسته از عوامل را در شكل گيري سبك زندگي نشان ميدهد كه عبارتند از عوامل محيطي،عوامل فردي،عوامل انساني و نگرشها و ارزشها و اين عوامل در قوميت هاي متفاوت از ارزش هاي متفاوتي برخوردار هستند

.

كليدواژه: سبك ، شيوه، زندگي، سبك زندگي ايراني.فرهنگ

چکيده:

رفتار مصرف كننده - سبك زندگي- سبك ، شيوه، زندگي، سبك زندگي ايراني.فرهنگ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
دکتر وحيد ناصحي فر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

/

طراحي مدل سبك زندگي ايراني -اسلامي با روش گرندد تئوري

محمد اسماعيلي جوشقاني/دكتر محمد رحيم اسفيداني/دكتر محمد علي شاه حسيني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.