پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۵۵۶ شناسه:
هاجر آصف دانشجو:
طراحي الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي عنوان فارسي:
Designing a model of cultural development Guilan Province with emphasis on the central role of local media عنوان انگليسي:

توسعه فرهنگي، ارتقاي سطح كيفي و كمي فرهنگ و آماده سازي جامعه براي پذيرش پديده توسعه در ساير ابعاد است. از آنجاييكه رسانه ها نقش بالقوه معناداري در شكل گيري فرهنگ موجود در تمامي جنبه هاي زندگي انسان ها دارند، مي توانند به عنوان يك كاتاليزور در پيشبرد اهداف توسعه مثمرثمر باشند. در واقع يكي از راه هاي گسترش توسعه فرهنگي در جوامع، شناخت ميراث فرهنگي و ارزشهاي بومي و محلي آن جامعه از طريق رسانه هاي گروهي مي باشد. به طوري كه مي توان گفت رسانه ها با ايجاد ارتباط و انتقال اطلاعات، نقش تعيين كننده اي در سرنوشت توسعه همه جانبه كشورها بر عهده دارند. لذا با توجه به نقش رسانه هاي جمعي به عنوان يك نهاد مهم و تأثيرگذار، مسأله اصلي پژوهش عبارت است از طراحي الگوي توسعه فرهنگي با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي جمعي. البته با توجه به گستردگي حيطه رسانه هاي جمعي در اين پژوهش به صورت مطالعه موردي بر استان گيلان و رسانه هاي محلي آن تمركز شده و سعي شده است كه الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي طراحي شود.

اين پژوهش با روش تحقيق تركيبي(كمي و كيفي) به صورت موازي بوده و براي همين منظور پس از بررسي وضعيت توسعه فرهنگي استان گيلان به شيوه اكتشافي و تحليل اسنادي، به كمك روش تحليل محتواي كيفي از خبرگان استاني، الگوي اوليه مفهومي طراحي شد. سپس به كمك روش كمي تحليل عاملي و توسط پرسشنامه محقق ساخته اين الگو مورد آزمون قرار گرفت. در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و تكنيك گلوله برفي تعداد چهارده نفر از نخبگان استاني، اصحاب رسانه و مديران داراي تجربه در حوزه رسانه هاي محلي و اعضاي هيأت علمي رشته هاي مرتبط مورد مصاحبه هاي عميق نيمه ساختاريافته قرار گرفتند.

يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه رسانه هاي محلي از طريق كاركردهاي تخصصي خود مي توانند در پيشبرد مؤلفه هاي توسعه فرهنگي نظير فعاليت هاي فرهنگي، آداب و رسوم فرهنگي و ارتباطات و مبادلات فرهنگي ايفاي نقش نمايند. اين ارتباط در قالب يك الگو به نمايش گذاشته شده است. درپايان نيز، راهكارهايي براي پژوهش هاي آتي و شناسايي ابعاد گسترده تر اين موضوعات ارائه گرديد.

كلمات كليدي: توسعه، فرهنگ، توسعه فرهنگي، رسانه هاي جمعي، رسانه هاي محلي

چکيده:

فرهنگ، توسعه، توسعه فرهنگي، رسانه، رسانه هاي جمعي، رسانه هاي محلي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر فرهنگي استاد مشاور:
دکتر محمد سلطاني فر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.