پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۹/۲۱ دفاع:
۵۰۱ شناسه:
حسين خواجه جعفري دانشجو:
بررسي و تبيين نقش ستارگان درفرآيند ارتباطي پيام هاي ارتباط جمعي" عنوان فارسي:
Exploring and explaining the role of celebrities in the communicational process of communicative messages عنوان انگليسي:

در اين رساله تلاش شده تا با مطالعه نقش ستارگان در فرآيند ارتباطي پيام‌هاي رسانه‌هاي ارتباط جمعي، با رهيافتي از مهندسي ارتباطات، الگويي طراحي و تبيين شود كه براي بعضي پرسش‌هايي كه احتمالاً مدل‌ها و نظريات كنوني ارتباطات‌جمعي پاسخي براي آن‌ها ندارند، توضيح كارآمدي ارائه نمايد.

در بسياري از پيام‌هايي كه هر لحظه در رسانه‌هاي ارتباط جمعي توليد و منتشر مي‌شوند، ستارگان عرصه‌هاي مختلف، حضوري غير قابل انكار دارند. اين حضور يا به صورت اخباري است كه به ابعاد مختلف فعاليت‌هاي ستارگان مي‌پردازند، يا پيام‌هايي است كه ستارگان در آنها براي تبليغات بازرگاني، سياسي و ايدئولوژيك به كار گرفته مي‌شوند. در اين رساله تلاش شده تا با مطالعه‌اي جامع، به بررسي و تبيين نقش ستارگان در فرآيند ارتباطي پيام‌هاي ارتباط جمعي پرداخته شود. براي رسيدن به اين هدف، روش تحقيق تئوري زمينه‌اي انتخاب شده است. در ابتدا مصاحبه‌هايي با اساتيد حوزه ارتباطات در دانشگاه‌هاي تهران طراحي و اجرا شده است و سپس بر پايه مصاحبه‌هاي انجام شده و مطالعه ادبيات موجود، نامه الكترونيكي حاوي پنج سؤال كلي، تنظيم و براي صد و هفتاد و هفت استاد حوزه‌هاي ارتباط جمعي، پژوهش‌هاي رسانه‌اي و متخصصان ستارگان و مشاهير در امريكا، انگليس، استراليا، هلند و ايران ارسال شده است. مصاحبه‌ها و پاسخ‌هاي دريافت شده، كدگذاري و تحليل و نتايج در قالب تحليل و مدل ارائه شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، ستاره‌ها در فرآيند مشخصي توسط رسانه‌ها خلق مي‌شوند و از جذابيت آنها در جلب توجه به پيام‌هاي رسانه‌اي در نقش حامل با نفوذ پيام استفاده مي‌شود. الگو بر اساس مفهومي پايه‌اي در مهندسي مخابرات، مدولاسيون پيام نام گرفته و مفهومي به نام حامل پيام را معرفي مي‌كند. درون اين مفهوم، بسامد حامل و اهميّت در نظر گرفتن عامل دوره زماني حامل، در طراحي و تحليل محتواي رسانه‌ها است. اميد است تحقيقاتي كه بر اين اساس پي‌ريزي و اجرا شود، موجب غناي هر چه بيشتر ادبيّات حوزه رسانه و ارتباطات‌جمعي باشد.

چکيده:

مدل ارتباط جمعي، مدولاسيون پيام، مهندسي پيام، حامل پيام، بسامد حامل، ستارگان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر باقر ساروخاني استاد مشاور:
دکتر يحيي كمالي پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.