پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz12 دفاع:
۴۵۵۷ شناسه:
عبدالحميد هادي پورمطلق دانشجو:
مديريت انرژي منابع توليد ريز شبكه به صورت هاب انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت توليد عنوان فارسي:
Energy management of microgrid generation as an energy hub, taking into account production uncertainty عنوان انگليسي:

در گذشته با توجه به عدم خصوصي سازي در صنعت برق و عدم وجود تكنولوژي براي ساخت توليدات كوچك، اكثر توليد انرژي الكتريكي توسط نيروگاههاي بزرگ چند صد مگاواتي

و در فاصله دور از شهرها انجام ميشد و انرژي توليدي آنها از طريق خطوط انتقال به مصرف كننده نهايي منتقل ميشد. اين در حالي است كه اخيرا با ورود بخشهاي خصوصي

و ارتقا تكنولوژي، توليدات از حالت متمركز و بزرگ به حالت كوچك و در كنار مصرف كننده تغيير ماهيت داده اند. اين تغيير در شبكه قدرت مزاياي اقتصادي و فني زيادي را به

دنبال دارد.

1 اين توليدات كوچك و در محل به نام واحدهاي توليد پراكنده )DG)

شناخته ميشوند. نفوذ توليدات پراكنده در سطح شبكه قدرت، امكان توسعه انرژيهاي تجديدپذير يا مشاركت

مشتركين، حذف و عدم نياز به توسعه خطوط انتقال، كاهش تلفات و ... را به همراه داشته است. با اين حال، با تغيير ماهيت شبكه قدرت، نياز است الگوي بهره برداري از حالت

سنتي خارج شود و مباحث مختلفي مانند هماهنگي و مديريت انرژي DGs مورد توجه قرار گيرد. عدم هماهنگي و ارائه مدل بهينه براي مديريت انرژي توليدات پراكنده باعث

بروز مسائل پايداري، بي برق شدن مشتركين نهايي، كاهش كيفيت توان و افت شاخصهاي بهره برداري ميشود. شبكههاي قدرت جديد با نفوذ توليدات پراكنده به نام ريزشبكههاي

2 هوشمند

شناخته ميشوند. ريزشبكهها ساختارهايي هستند كه بهرهبردار آن با توجه به لينكهاي مخابراتي به اجزا مختلف ريزشبكه دسترسشي دارد؛ به همين دليل لفظ هوشمند

براي آنها بكار ميرود. ريزشبكه يك شبكه انرژي كوچك است و بسيار مستعد ناپايداري است. به بيان ديگر اينرسي بسيار پاييني دارد. به همين دليل هر گونه عدم تعادل بين

توليد و مصرف باعث ناپايداري ريزشبكه ميشود. لذا مباحث مديريت انرژي در ريزشبكه بسيار حياتي است. ريزشبكهها در دو حالت متصل به شبكه اصلي و مستقل از شبكه اصلي

)جزيرهاي( امكان بهره برداري دارند

چکيده:

ريز شبكه-هاب انرژي-مديريت منايع-عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد راهنما:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي بشيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.