پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۵۵۶ شناسه:
احسان سريخاني دانشجو:
«طراحي الگوي سلامت سازماني در راستاي سياست‌هاي تحول اداري سازمان امور مالياتي» عنوان فارسي:
Designing an organizational health model in line with the administrative transformation policies of the Tax Affairs Organization عنوان انگليسي:

در اين پژوهش برآنيم تا به طراحي الگوي سلامت سازماني در راستاي سياست‌هاي تحول اداري سازمان امور مالياتي بپردازيم. در راستاي دستيابي به اين هدف، به شناسايي الزامات سياستهاي تحول اداري سازمان امور مالياتي در حوزه سلامت سازماني، شناسايي اركان تشكيل دهنده سلامت سازماني در سازمان امور مالياتي و چگونگي طبقهبندي آنها و بررسي ارتباطات بين سياستها و اركان شناسايي شده خواهيم پرداخت.

چکيده:

سلامت سازماني- طرح تحول اداري- سازمان امور مالياتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
دکتر مجتبي اميري استاد راهنماي دوم:
دکتر ناصر عسگري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.