پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۴۵۵۰ شناسه:
امين جلالي دانشجو:
تاثير يك دوره تمرينات هوازي با حجم متفاوت بر كاركردهاي اجرايي و BDNF كودكان اوتيسم عنوان فارسي:
the effect of aerobic training with different volume on executive function and BDNF in children with autism disorder عنوان انگليسي:

اختلال طيف اوتيسم (ASD) نوعي اختلال رشد عصبي است كه منجر به ايجاد چالش‌هايي در زمينه‌هاي ارتباطات اجتماعي و تعاملات اجتماعي، همراه با وجود رفتارهاي محدود يا تكراري مي‌شود. يافته‌هاي مربوط به كاركرد اجرايي در اختلال طيف اوتيسم يك اختلال گسترده را ‏نشان مي‌دهد كه با ناهماهنگي حسي، حركتي و رفتاري مشخص مي‌شود. علاوه بر اين، بيماران مبتلا به اختلال طيف اوتيسم غالباً عدم تنظيم پروتئين‌هاي مرتبط با انعطاف‌پذيري ‏سيناپسي، به ويژه فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز (‏BDNF‏) را نشان مي‌دهند. بنابراين هدف از مطالعه حاضر تاثير يك دوره تمرينات هوازي با حجم متفاوت بر كاركردهاي اجرايي و BDNF كودكان اوتيسم خواهد بود. در اين مطالعه نيمه تجربي، كه با طرح پيش آزمون- پس آزمون به صورت ميداني انجام گرفت، 36 كودك مبتلا به طيف اختلال اوتيسم شهر تهران با دامنه سن 7-10 سال به صورت در دسترس انتخاب و در سه گروه تمرين هوازي با حجم پايين، تمرين هوازي با حجم بالا و كنترل قرار خواهند گرفت. در مرحله پيش آزمون، از شركت‌كنندگان به صورت ناشتا خونگيري به عمل خواهد آمد و سپس به اجراي آزمون‌هاي كاركرد اجرايي خواهند پرداخت. دوره تمريني شامل 15 هفته و هر هفته شامل 5 جلسه خواهد بود. كودكاني كه در شرايط ورزش با دوز بالا قرار خواهند داشت، هر روز دو دوره 20 دقيقه‌اي تمرين را پشت سر خواهند گذاشت. در حالي كه كودكاني كه در شرايط ورزش با دوز كم شركت خواهند كرد، يك دوره 20 دقيقه‌اي را در سالن به ورزش و يك دوره 20 دقيقه‌اي را در يك اتاق مجاور كه اجازه انجام تكاليف يا ساير فعاليت‌هاي آرام را داشتند، به پايان خواهند رسانيد. به كودكاني كه در گروه كنترل قرار داشتند، هيچ برنامه ارائه نخواهد شد، اما از آن‌ها خواسته خواهد شد كه فعاليت‌هاي معمول خود را ادامه دهند. پس از گذشت 24 ساعت از آخرين جلسه تمريني مانند مرحله پيش‌آزمون بعد از ۱۲ ساعت ناشتايي در همان بازه زماني ۸ الي ۹ صبح خونگيري انجام خواهد شد و سپس به اجراي آزمون‌هاي كاركرد اجرايي خواهند پرداخت.

چکيده:

تمرين هوازي، كاركرد اجرايي، BDNF

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود شيخ استاد راهنما:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد راهنماي دوم:
دکتر محبوبه غيور نجف آبادي استاد مشاور:
دکتر داود حومينيان شريف آبادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.