پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۳۷ شناسه:
حجت حيدرزاده مقدم دانشجو:
طراحي مدلي براي بهينه‌سازي استقرار تجهيزات كنار جاده‌اي در شبكه خودرويي سيستم حمل و نقل هوشمند به منظور حداكثري‌سازي پوشش شبكه (مورد مطالعه: منطقه 5 شهرداري شهر تهران) عنوان فارسي:
Designing a Model for optimization of Roadside Units Placement in Vehicular Ad-hoc Network of Intelligent Transportation System in Order to Maximize Network Coverage (Case Study: Tehran Municipality District 5) عنوان انگليسي:

فناوري‌هاي جديد تأثير زيادي در توسعه صنعت خودروسازي نيز داشته است. دو مفهوم اصلي مربوط به فناوري موبايل و اينترنت اشياء در اين صنعت، اتصال خودرو و اينترنت خودرو است. هدف نهايي سيستم‌هاي ارتباطي نسل بعدي خودروها امكان رانندگي خودكار و بدون تصادف است كه بصورت موثراز جاده‌هاي موجود استفاده مي‌كند. براي دستيابي به اين هدف، سيستم ارتباطي بايد مجموعه متنوعي از موارد استفاده را فعال كند كه هركدام مجموعه خاصي از الزامات را دارند.

راه‌اندازي سيستم حمل و نقل هوشمند به شدت نيازمند پياده‌سازي شبكه خودرويي است. اين شبكه داراي دو جزء اصلي يعني تجهيزات كنار جاده و تجهيزات خودرو است كه امكان برقراري ارتباط خودرو با ساير خودروها و يا زيرساخت را فراهم مي‌سازد. بايد توجه داشت كه اين فناوري نسبتاً جديد است و هزينه نصب تجهيزات هنوز زياد بوده و نصب تجهيزات نامحدود بسيار دشوار و از نظر اقتصادي غيرممكن است. پس بايد يك توازن مناسبي بين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ميزان پوشش شبكه در استقرار اين تجهيزات صورت پذيرد.

هدف از اين پژوهش مكان‌يابي تجهيزات كنار جاده‌اي با استفاده از مسئله حداكثر پوشش مجموعه است تا ضمن به حداقل رساندن تعداد تجهيزات كنار جاده‌اي مورد استفاده در شبكه خودرويي، حداكثر پوشش مورد نياز براي اين شبكه را تامين نمايد.

چکيده:

سيستم حمل و نقل هوشمند، خودرو متصل، شبكه بي‌سيم خودرو، تجهيزات خودرو، تجهيزات كنار جاده‌اي، مكان‌يابي تجهيزات، مسئله حداكثر پوشش مجموعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.