پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz14 دفاع:
۴۴۱۶ شناسه:
سيده سميه سمايي دانشجو:
تاثير يك دوره تمرين هوازي به همراه مكمل ياري پروبيوتيك بر بيان ژن هاي pGc۱ a ,سيرتويين ۱, fndc۵ , در بطن چپ رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲ عنوان فارسي:
effectus aerobic exercitium Cum I-expressio Probiotic supplementum sn (Sirt-I) et typus II diabete, sicut a muribus et reliquit FNDC5 ventriculorum gene αPGC1 عنوان انگليسي:

زمينه و هدف: تمرينات منظم با حجم متوسط همراه با مصرف مكمل پروبيوتيك با تحريك مسيرهاي پيام رساني سطح گلوكز خون را تنظيم كرده و عملكرد بطن چپ را در بيماران ديابتي بهبود مي بخشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تمرينات هوازي با مكمل پروبيوتيك بر بيان ژن هاي FNDC-1,Sirt-1و PGC-1α در بطن چپ رتهاي مبتلا به ديابت نوع2 بود.

مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع تجربي بود. بدين منظور32 سر موش نر ديابتي نژاد ويستار به پنج گروه تقسيم شدند; كنترل سالم (n=6) ، كنترل ديابتي (n=6) ، كنترل مكمل ديابتي (n=6 )، گروه تمرين ديابتي (n=7)، مكمل تمرين ديابتي (n=7). پس از القاء ديابت توسط (STZ) پس از 12 ساعت ناشتايي شبانه و اطمينان از ديابتي شدن، مكمل پروبيوتيك به ازاي هر موش به جز گروه‌هاي كنترل سالم، كنترل يابتي بدون مكمل و تمرين بدون مكمل به ميزان 2 گرم در 30 ميلي ليتر آب آشاميدني به مدت 4 هفته تجويز شد. پس از بيهوشي موش‌ها، سرم خون به طور مستقيم از بطن چپ آنها دريافت شد. جهت تعيين بيان ژن هاي Sirt-1 ، FNDC-1 و PGC-1α از روش الايزا و مقايسه گروه‌ها توسط آناليز واريانس دو راهه با سنجش اثر تعاملي در سطح آلفاي 05/0استفاده شد.

واژگان كليدي: ديابت نوع 2 ، مكمل پروبيوتيك، تمرين هوازي، Sirt-1، FNDC-5 و PGC-1α.

چکيده:

ديابت نوع 2 ، مكمل پروبيوتيك، تمرين هوازي، Sirt-1، FNDC-5 و PGC-1α.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
دکتر سيروس چوبينه استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر مريم دلفان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.