پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz14 دفاع:
۴۴۱۵ شناسه:
زينب عزيزي قوچان دانشجو:
مقايسه دو مدل تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن هاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين در رتهاي چاق مبتلا به ديابت عنوان فارسي:
Comparison of two models of High Intensity Interval Training (HIIT)on the gene expression of adiponectin, resistin and, visfatin in adipose tissue of obese diabetic rats عنوان انگليسي:

هدف از مطالعه حاضرمقايسه دو مدل تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن هاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين در رتهاي چاق مبتلا به ديابت بود. 24سر رت نر نژاد ويستار، پس از القاي ديابت به صورت تصادفي به4 گروه شش تايي )كنترل سالم، كنترل ديابتي ، DHIIT2 ديابتي ، DHIIT1 ديابتي (تقسيم شدند كه يك گروه سالم و سه گروه ديگر القاء ديابت شدند. برنامۀ تمريني 5 روز در هفته به مدت 4 هفته بود، هر جلسه پروتكل HIIT نوع يك شامل سه دقيقه گرم كردن درابتدا و سرد كردن در انتها تمرين با شدت 40 درصد سرعت بيشينه ، تناوب با شدت بالا، با شدت 80 درصد سرعت بيشينه در هفته اول و 85 درصد سرعت بيشينه هفته دوم و 90 درصد سرعت بيشينه در هفته سوم و چهارم بود، تناوب با شدت پايين با شدت 40 درصد سرعت بيشينه بود، تعداد تكرار تناوب با شدت بالا در هفته اول و دوم چهار تكرار، در هفته سوم و چهارم، پنج تكرار بود. زمان تناوب با شدت بالا دو دقيقه و تناوب با شدت پايين نيز دو دقيقه بود. انجام شده بود. هر جلسه پروتكل HIIT نوع دو شامل سه دقيقه گرم كردن در ابتدا و سرد كردن در انتها با شدت 30 درصد سرعت بيشينه ، تناوب با شدت بالا، با شدت 80 درصد سرعت بيشينه در هفته اول و 85 درصد سرعت بيشينه هفته دوم و 90 درصد سرعت بيشينه در هفته سوم و چهارم بود، تناوب با شدت پايين با شدت 30 درصد سرعت بيشينه بود، تعداد تكرار تناوب با شدت بالا در هفته اول و دوم پنج تكرار، در هفته سوم و چهارم، هفت تكرار بود. زمان تناوب با شدت بالا دو دقيقه و تناوب با شدت پايين يك دقيقه بود. بيان ژن هاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين از بافت بطن چپ، به وسيلۀ روش qRT PCR سنجيده شد.

چکيده:

تمرين تناوبي شديد، ژنهاي آديپونكتين، رزيستين و ويسفاتين ، رتهاي چاق ، ديابت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مريم دلفان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.