پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۸ ساعت ۸:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۱۳ شناسه:
مهدي فرقاني دانشجو:
شناسايي نقش هاي كارآمد حسابرسان داخلي در نهادهاي عمومي غير دولتي عنوان فارسي:
Identify the effective roles of internal auditors in public non-governmental organizations عنوان انگليسي:

در ساليان اخير در پي طرح مباحثي همچون حاكميت شركتي، الزامات بورس اوراق بهادار،تغيير نگاه سياست-گذاران واحدهاي تجاري و مديران اجرايي آنها، نگرش جديدي نسبت به حسابرسي داخلي ايجاد شده است. اين تغيير نگرش به تنهايي نمي تواند منجر به اثربخشي حسابرسي داخلي گردد و بهره برداري مناسب از حسابرسي داخلي نيازمند شناخت نقش و جايگاه آن توسط اركان تصميم گيرنده و خود حسابرسان داخلي مي باشد. در اين خصوص دوگروه از تحقيقات انجام شده است.

گروه اول بر اساس تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تئوري نقش كتز و كان (1978) و "الگوي مقابله با تضاد نقش" ساخته شده توسط هال (1972) آشكار نمودند كه يك نوع شناسي جديد از نقش هاي انجام شده توسط حسابرسان داخلي لازم است. حسابرسان داخلي دو نقش اصلي را ايفا مي كنند: نقش محافظ (نگهبان، ياران و حافظان مديريت) و نقش ياور (مشاور مستقل مديران) (روسي، 2013). اينها بخشي از نقش هاي بسياري است كه متخصصان حسابرسي در پشتيباني از ساختار حاكميتي ايفا مي كنند. به طور كلي، حرفه حسابرسي، از جمله حسابرسي داخلي، نقش مهمي در تغيير ساختاري خدمات عمومي، به ويژه در ارتقاء انطباق و عملكرد مديريت منابع (به عنوان نقش اصلي) (فري و همكاران،2017) دارد.

گروه دوم بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس (باكستر ،1987ص45 ؛ ادگار ،2006) بيان نمودند كه حسابرسان داخلي سعي دارند از طريق اقدامات ارتباطي نقش و جايگاه خود را ارتقاء بخشيده و در همين راستا به گسترش موقعيت اجتماعي و قانوني خود مي پردازند. ليكن عدم شناخت و آگاهي مديران ارشد از حسابرسي داخلي و يا عدم آگاهي حسابرسان داخلي نسبت به نقش و جايگاه حرفه اي خود باعث شده است پتانسيل اقدامات ارتباطي كه حسابرسان داخلي مي توانند از آن استفاده كنند، تضعيف شده و در نتيجه به عنوان مانعي براي بروز و رشد حرفه اي آنها رخ نمايد.

نهادهاي عمومي غير دولتي تركيبي از اقتصاد دولتي و خصوصي را دارند و البته با ورودشان به بورس و گسترده تر شدن فعاليت هاي اجتماعي آنها، هر روز بر اهميت شان افزوده مي شود و از اين رو تاكيد بر تقويت ساختارهاي نظارتي مي نمايند. لذا شناخت نقش و جايگاه حسابرسان داخلي، به عنوان بخشي از ساختار نظارتي نهادها مي تواند كمك موثري به بهبود جايگاه حسابرسي داخلي در ايران نموده و اين تحقيق به دنبال اين است با استفاده از تئوري انتقادي و مصاحبه با مديران ارشد حسابرسي داخلي نهادها و نيز هيات مديره مالي آنها و تركيبي از نظريات دو گروه فوق اقدام به شناسايي نقش حسابرسان داخلي نموده و به حرفه حسابرسي داخلي در ايران كمك نمايد تا حضور موثري در در كاهش ريسك ، بهبود و ارتقاء وضعيت اقتصادي نهاد هاي عمومي غير دولتي داشته باشد.

چکيده:

حسابرسي داخلي، نهادهاي عمومي غيردولتي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كاوه مهراني استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.