پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت ۹:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۴۱۲ شناسه:
اميرحسين تلواري دانشجو:
آيا بار تمرين داخلي و خارجي يك عامل پيش بين در بروز آسيب هاي بازيكنان نخبه فوتبال است؟ عنوان فارسي:
Are extrinsic and intrinsic training loads the predictive risk factors of soccer players? عنوان انگليسي:

فوتبال ورزشي است با تماس فيزيكي شديد، حركات كوتاه، سريع و غير مداوم مانند افزايش شتاب، كاهش سرعت، پرش و تغيير جهت هاي ناگهاني همراه است، ميزان بروز آسيب در ورزش فوتبال طي سال هاي اخير افزايش يافته است. ميزان شيوع آسيب در ميان بازيكنان مرد فوتبال حدود 10 تا 35 آسيب در هر هزار ساعت مسابقه تخمين زده شده است، يعني هر بازيكن مرد نخبه فوتبال تقريبا در هر سال با يك آسيب محدود كننده عملكرد مواجه مي شود. بار تمرين و رقابت با آسيب در ارتباط است، با اين وجود در هيچ يك از مدل هاي پيشگيري از آسيب به عنوان يك عامل خطرزا مطرح نشده است. امروزه در مدل هاي جديد پيشگيري از آسيب، بار تمرين و مسابقه به همراه عوامل خطرزاي داخلي و خارجي به شناسايي عوامل بروز آسيب كمك مي كند. به طور كلي بار تمرين و رقابت، از طريق اندازه گيري بار داخلي و خارجي به دست مي آيد. بار خارجي به تمام حركات يك بازيكن گفته مي شود كه از طريق سيستم هاي رديابي الكترونيكي مانند GPS و شتاب سنج ها قابل اندازه گيري است، و شامل اندازه گيري كميت هايي مانند سرعت، مسافت و شتاب است. هم چنين بار داخلي به پاسخ هاي فيزيولوژيكي بازيكنان در برابر بار خارجي اشاره دارد كه از طريق ضربان قلب و ميزان درك فشار اندازه گيري مي شود. امروزه از حداكثر ضربان قلب و فناوري هاي جديدي مانند GPS براي ارائه ارزيابي دقيق تر بار تمرين استفاده مي‌شود.

رويكرد هاي ذهني در برابر اقدامات مختلف بار داخلي و خارجي تمرين تاييد شده كه اين رويكردها مي‌توانند منجر به جمع‌آوري داده‌هاي معتبر شوند. داده هاي به دست آمده از طريق نظارت بر تمرين مي تواند بر افزايش محتواي تمرين و به دنبال آن بهبود عملكرد بازيكنان و در نهايت عملكرد تيم منجر شود. اين بهبودي به تحليل و بازخورد موثر مربيان بازيكنان بستگي دارد. بنابراين نظارت بر بار تمرين و رقابت، به منظور مديريت كردن و به حداقل رساندن خطر آسيب امري مهم و ضروري به شمار مي آيد. لذا در اين پژوهش بدنبال پاسخ به اين سئوال هستيم كه آيا بار تمرين داخلي و خارجي يك عامل پيش بين در بروز آسيب هاي بازيكنان نخبه فوتبال است؟

چکيده:

Odds Ratios, internal load, external load, Team Sports, GPS

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباسعلي گائيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.