پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۱۱ شناسه:
سعد عبدي دانشجو:
ارائه مدل شبيه سازي مبتني بر بهينه سازي سيستم نگهداري وتعميرات و ارزيابي قابليت اطمينان قطعات بومي مطالعه موري: ذوب مس سرچشمه عنوان فارسي:
Presenting a simulation model based on optimization of maintenance and renovation system and evaluation of reliability of localized supply chain for converter furnaces of Sarcheshmeh copper smelting plant. عنوان انگليسي:

چكيده

اين پايان نامه (رساله دكترا) با عنوان: ارائه مدل شبيه سازي مبتني بر بهينه سازي سيستم نگهداري وتعميرات و ارزيابي قابليت اطمينان زنجيره تامين بومي‌سازي شده براي كوره‌هاي كنورتركارخانه ذوب مس سرچشمه، است.

.شبيه سازي يكي از تكنيك هايي است كه به سازمان كمك مي كند تا هر تغييراتي دركار خود، ارزيابي كرده و با استفاده از نتايج حاصله درصدد گزينش بهترين سناريو برآيد. اين پژوهش با هدف بررسي و ارائه مدل شبيه سازي شده به منظور بهينه سازي نگهداري و تعميرات با توجه به ارزيابي بهره وري و قابليت زنجيره تامين كوره كنورتر در كارخانه ذوب مس سرچشمه بعمل آمده و نگاشته شده است.

باتوجه به وجود 4 كوره كنورتر در كارخانه ذوب سرچشمه و قابليت اطميناني كه عمليات مداوم توليد از كوره هاي بومي سازي شده نيازمند آن است لذا در اين تحقيق فرض بر بهره گيري كامل از قطعات وتجهيزات ساخت داخل و بهينه كردن تعميرات كوره هاي كنورتر ذوب مس سرچشمه با در نظرگرفتن سه شرط اساسي زير است:-

1-بهيچ عنوان كوره هاي كنورتر درحال كار نبايد كمتر از سه كوره درمدار عملياتي باشند، بعبارتي ديگر در همه اوقات، فقط يك كوره در حال تعمير باشد

2- بهيچ عنوان سيكل كاري كوره ها كمتر از155 تا 165 سيكل توليدي نباشد بعبارتي اينكه كوره ها زماني به تعمير مي روند كه حداقل بين 155 تا 165 سيكل، كار كرده باشند

3-خرابي حادث شده از بابت بهره‌گيري از آجرهاي وتجهيزات ساخت داخل باعث طولاني تعمير بيش از مدت مجاز نگردد كه دوشرط فوق را ازبين ببرد.

لذا به دنبال يك مدل شبيه سازي خواهيم بود كه بهترين سناريو براي ما ترسيم نمايد ايا مي توان هر 4 كوره كنورتر داخلي سازي كرد وشروط فوق محفوظ وبهره وري لازم به دست آيد و نيز به توليد هيچگونه آسيبي وارد نشود؟ يا اينكه سه كوره داخلي ويكي خارجي ويا دوكوره داخلي و دوكوره خارجي ويا سه كوره خارجي ويك كوره داخلي بهترين گزينه خواهند بود بايد اين سناريوها را با شرايط فوق منطبق گردد تا در نهايت قابليت اطمينان كوره ها براي توليد مسجل گردد.

دستيابي ويا اخذ اطلاعات تعميرات نيمه براي هر كوره و نيز تعميرات اساسي كه پس از 8 تا 9 تعمير نيمه انجام مي شود و شناسايي قطعات وتجهيزات بكاررفته، ونيز تسلط به فرايند كاري ذوب از ابتداي شارژ كنسانتره دركوره فلش تا مذاب گيري مات وارسال به كوره هاي كنورتر ومحاسبه زمان كاركرد كوره هاي كنورتر وتبديل به محصول نهايي بليستر از الزامات فراگيري ودانش پژوهي محقق است ئا در اين زمينه تسلط كافي براي پيشبرد پژوهش بخوبي داشته باشد و رسيدن به مقصد اصلي رساله نيز ميسر گردد.

كسب اطلاعات ميداني و حضور در محل وشناسايي قطعات و تجهيزاتي كه بومي سازي آنها مدنظر است و اثرات مستقيم بر توليد دارند، همچنين نحوه برنامه ريزي انجام تعميرات بادر نظر گرفتن قابليت اطمينان كوره ها با بكارگيري تجهيزات داخلي براي4 كوره در جهت شبيه سازي، داراي اهميت بسيار زيادي است. بنابراين باشبيه سازي، ميزان مواد اوليه خروجي كوره فلش (مات) موجود در صف كنورترها، بهره وري هر كوره، ميزان توليد و سيكل كاري هر كوره بدست خواهد آمد. همچنين مدت زمان هر تعمير و فاصله بين دو تعمير كوره ها، هزينه ها و فرصت از دست رفته نيز قابل محاسبه خواهد بود. و در نهايت بهترين سناريوي مرتبط با بهينه كردن تعميرات در بهترين شرايط كوره ها كه قابليت اطمينان بالايي را به ما نشان دهد قابل اتخاب خواهد بود.

با انجام اين تحقيق به صنعتگران و به پژوهشگران علاقه مند راه حل بسيار مناسبي را در اختيار قرار مي دهد تا ضمن توجه به ارتقاء كيفي قطعات بومي سازي شده حد اكثر توجه به زمان تعمير واز دست ندادن فرصتها و نيز بهترين تلفيق از بابت بهره گيري از توان داخل در كنار قطعات خارجي يا عدم آن را ارائه مي دهد. نتايج محاسباتي دلگرم كننده است، و صرفه جويي در هزينه قابل توجهي در صورتي يافت مي شود كه تصميمات تداركاتي و تعميراتي در مجموع شرايط اعلامي گرفته شود. براي نشان دادن قابل اجرا بودن مدل پيشنهادي، يك مطالعه موردي واقعي از يك صنعت توليدي انجام مي شود. با اين حال، مدل پيشنهادي به همان اندازه براي هر تصميم تعميراتي-تداركاتي قابل اجرا است.

چکيده:

شبيه سازي- بهينه سازي- تعميرات ونگهداري مبتني بر قابليت اطمينان(RCM)- بومي سازي -زنجيره تامين داخلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
دکتر محمد شيخعليشاهي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.