پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۳۸۸ شناسه:
محمد حسين رنجبري وحيد دانشجو:
طراحي مدلي براي مديريت فعال پرتفوي با استفاده از بتا و الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي عنوان فارسي:
promoting a way for active management of portfolio using Bee colony algoritm and Beta عنوان انگليسي:

به طور كلي مي توان كارايي بازار سرمايه در ايران را به دليل ريسك سيستماتيك قابل توجه بازار (اثر پذيري تغييرات قيمت اكثر ابزارهاي مالي از رخدادهاي سياسي و اقتصادي) و دستكاري هاي متعدد قيمتي (از سوي سفته بازان و برخي موارد بازار گردان و ناشران)، در سطح ضعيف طبقه بندي مي كنند. با كاهش سطح كارايي بازار، فرصت براي كسب بازدهي غيرعادي نيز فراهم مي شود و به همين دليل، استفاده از مدل هاي مديريت منفعل سبد سرمايه گذاري، كارايي كمتري نسبت به روش هاي فعال خواهند داشت.

در پژوهش حاضر، با تأكيد بر نقش قابل توجه ريسك سيستماتيك، يك مدل اوليه براي تشكيل مرز كارا و انتخاب فرصت هاي سرمايه گذاري توسعه داده شده است كه به جاي كمينه سازي ريسك به صورت كلي، به كمينه سازي مجموع ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك سبد سرمايه گذاري مي پردازد. همچنين در روش پيشنهادي، براي حل مدل توسعه داده شده، از الگوريتم كلوني زنبور عسل استفاده مي شود. نتايج به دست آمده از مقايسه مرز كاراي توليد شده به روش پيشنهادي و مرز كاراي توليد شده به روش كلاسيك ماركويتز، نشان دهنده كيفيت بالاتر مرز كاراي تشكيل شده به روش پيشنهادي تحقيق بوده است. همچنين به منظور اطمينان از مناسب بودن عملكرد الگوريتم كلوني زنبور عسل، كارايي آن در تشكيل مرز كارا با الگوريتم ژنتيك چند هدفه مقايسه شده است كه نشان دهنده عملكرد بهتر الگوريتم كلوني زنبور عسل بوده است.

همچنين تحقيق حاضر به توسعه مدلي براي مديريت فعال سبد سرمايه گذاري نيز پرداخته است كه در آن بر خلاف روش هاي كلاسيك كه در آنها به محدود كردن بازه تغييرات ريسك سبد در بازه مديريت فعال پرداخته مي شود؛ از محدوديت هاي وضع شده بر بتاي سبد سرمايه گذاري (سنجه ريسك سيستماتيك) براي نظارت بر عملكرد مديريت فعال سبد استفاده شده است. براي حل مدل توسعه داده شده در اين گام نيز از الگوريتم كلوني زنبور عسل بهينه سازي شده با روش تاگوچي استفاده شده است. نتايج به دست آمده، حاكي از عملكرد بهتر روش پيشنهادي نسبت به مديريت فعال بر اساس انديكاتورهاي تحليل تكنيكال و بر اساس مدل كلاسيك مديريت فعال سبد سرمايه گذاري بوده است.

چکيده:

مديريت فعال، سبد سرمايه گذاري، مرز كارا، الگوريتم كلوني زنبور عسل، ريسك سيستماتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد جلال صادقي شريف استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
دکتر رضا عيوضلو استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

43/313-332

بهينه سازي و مديريت فعال پابرجاي سبدسرمايه گذاري با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل

محمد حسين رنجبري وحيد. سيدجلال صادقي شريف. محسن مهرآرار. رضا عيوضلو

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.