پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۷:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۸۸ شناسه:
سارا رمضاني دانشجو:
طراحي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري ايران (مورد مطالعه: بانك ملت) عنوان فارسي:
Designing the Digital Marketing Ecosystem for Banking Industry in Iran (Case study: Mellat Bank) عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق طراحي اكوسيتم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري ايران (مورد مطالعه: بانك ملت) است. براي تحقق اين هدف ابتدا پيشينه نظري، الگوها، مدل‌ها و مفاهيم حوزه اكوسيستم، اكوسيستم بازاريابي و بازاريابي ديجيتال مطالعه و بررسي مي‌شوند. سپس تلاش مي‌شود مولفه‌ها و نحوه شكل‌گيري اكوسيتم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري براي بانك ملت شناسايي و استخراج گردد.

روش تحقيق انتخابي نظريه برخاسته از داده بنياد بوده و جمع‌آوري داده‌ها از طريق برگزاري مصاحبه با خبرگان اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك ملت) صورت گيرد. نتيجه نهايي اين تحقيق، الگويي است كه ضمن شناسايي مولفه هاي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در بانك ملت، راهكارهاي عملياتي براي اكوسيستم بازاريابي ديجيتال در بانك ملت نيز ارائه مي‌گردد.

چکيده:

اكوسيستم، بازاريابي ديجيتال، اكوسيستم بازاريابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.