پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۲۷۵ شناسه:
سارا هنرمندراد دانشجو:
ارتباط بين رهبري اصيل با حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي در دانشكده‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌هاي دولتي ايران عنوان فارسي:
The relationship between Genuine Leadership and Good Governance and Social Capital in Faculties of Physical Education and Sports Sciences of Iranian Governmental Universities عنوان انگليسي:

در دهه اخير مباحث اخلاقي و اتخاذ رويكرد اخلاقي در حوزه سازمان و مديريت بسيار رايج شده است. پيرو همين شرايط، مقوله رهبري در دانشگاه‌ها به عنوان يكي از سازمان‌هاي تاثيرگذار آموزشي در جوامع، تحت تاثير اين رويكرد قرار گرفته و منجر به ايجاد سبك شده است. بيشتر نظريه‌پردازان حوزه سازمان بر اين نكته كه رهبري و مديريت مؤثر يكي از عوامل دخيل در موفقيت سازماني است اتفاق نظر دارند و در زمينه‌ي رهبري اصيل پژوهش­هاي متعددي انجام شده است به عنوان نمونه، ريبيرو و همكاران (2019)، ياداو و ديگزيت (2017)، ايركوتلي و چافرا (2017)، نوحي بزنجاني و همكاران (1398)، احمدي زهراني و كريمي (1398)، هاديان نسب و همكاران (1397). علاوه بر آن در زمينه حكمراني خوب مي‌توان به تحقيق نتيم و همكاران (2017)، خانا (2017)، هنريش (2015)، زارعيان و راسخ (1398)، اميني شاد (1398)، رستم زاده و همكاران (1398) اشاره كرد و در زمينه سرمايه اجتماعي مي‌توان تحقيق، ريتر (2013)، دوفور و همكاران(2013)، غفوري و محمدي (1398)، رفيعي (1397)، آذر (1396)، را نام برد. اما هيچ كدام از پژوهش­هاي پيشين ارتباط بين رهبري اصيل با حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي را در هيچ جامعه­اي به ويژه جوامع آكادميك يا آموزشي مانند دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بالاخص ورزشي مورد تحقيق و بررسي قرار نداده­اند. از اين رو پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين رهبري اصيل، حكمراني خوب با سرمايه اجتماعي

در بين دانشكده­هاي دولتي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران مي­پردازد.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنماي دوم:
دکتر مهرزاد حميدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.