پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۳/۹ ساعت ۱۱:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۷۰ شناسه:
سهيلا قلعچه يزداني دانشجو:
اثربخشي تمرينات ورزش تاي چي بر تعادل، حافظه كاري و توجه انتخابي در زنان سالمند عنوان فارسي:
The effectiveness of tai chi exercises on balance, working memory and selective attention in elderly women. عنوان انگليسي:

هدف: دوره سالمندي با افت فرآيندهاي شناختي و كاهش توانايي جسماني و ايجاد مشكلات تعادلي همراه است و باعث ناتواني سالمندان در انجام فعاليت‌هاي روزانه آنان مي‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي تمرينات تاي چي بر تعادل، حافظه كاري و توجه انتخابي است.

روش: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماري پژوهش را تمام زنان سالمند (بالاي 60 سال) در شهر تهران كه از طريق آگهي (در فضاي مجازي) به‌صورت داوطلبانه اعلام همكاري در پژوهش مي‌كنند، تشكيل مي دهند. براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از آزمون هاي لك لك و زمان برخاستن و راه رفتن براي سنجش تعادل ايستا و پويا، آزمون ان بك براي سنجش حافظه كاري و آزمون استروپ براي سنجش توجه انتخابي استفاده مي شود. همچنين تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 22 و آزمون تحليل كوواريانس صورت مي گيرد.

چکيده:

تاي چي، تعادل ايستا، تعادل پويا ، حافظه كاري، توجه انتخابي، سالمندان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود شيخ استاد راهنما:
دکتر محبوبه غيور نجف آبادي استاد راهنماي دوم:
دکتر يوسف مقدس تبريزي استاد مشاور:
دکتر داود حومينيان شريف آبادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.