پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۵۶ شناسه:
سحر علي پوردستجرداني دانشجو:
شناسايي راهبردهاي سرمايه انساني در شركت هاي دانش بنيان در محيط هاي ناپايدار با ميانجي گري گرايش كارآفرينانه عنوان فارسي:
Identifying Strategies Of Knowledge Based Firms In Unstable Environments With Intermediation Of Entrepreneurial Orientation عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير راهبردهاي مديريت منابع انساني استراتژيك در شركت‌هاي دانش بنيان در محيط هاي ناپايدار بر عملكرد شركت با ميانجي‌گري گرايش كارآفرينانه مي‌باشد. براي پاسخ به پرسش پژوهش و رسيدن به هدف پژوهش، پرسشنامه‌اي در بين 227 شركته دانش بنيان در پارك علم و فناوري استان تهران كه در هر شركت يك نفر از مديران عامل به پرسش ها پاسخ دادند، توزيع شد. ابزارگردآوري داده‌ها در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد مي‌باشد كه پايايي آن از طريق آزمون آلفاي كرونباخ و روايي آن از طريق روايي محتوا يعني بهره‌گيري از نظر اساتيد و نيز روايي واگرا و همگرا با استفاده از نرم افزار آموس مورد تأييد قرار گرفت. پس از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار اس پي اس اس و آموس استفاده شد. با توجه به تحليل داده‌ها مشخص شد كه راهبرد مديريت سرمايه انساني استراتژيك تأثير معني‌داري بر عملكرد شركت با نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه دارد. همچنين نتايج نشان داد راهبرد جذب سرمايه انساني، راهبرد توسعه سرمايه انساني، راهبرد نگهداشت سرمايه انساني بر عملكرد شركت و گرايش كارآفرينانه تاثير مثبت و معناداري دارند و راهبرد خروج سرمايه انساني بر عملكرد شركت و گرايش كارآفرينانه تاثير منفي و معناداري دارد همچنين مشخص شد گرايش كارآفرينانه بر عملكرد شركت تاثير مثبت و معناداري دارد و در نهايت نتايج نشان داد محيط ناپايدار ارتباط بين گرايش كارآفرينانه و عملكرد شركت را به صورت منفي تعديل ميكند.

چکيده:

راهبردهاي مديريت سرمايه انساني استراتژيك، گرايش كارآفرينانه، عملكرد شركت، محيط ناپايدار، شركت-هاي دانش بنيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد عزيزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.