پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۶:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۵۳ شناسه:
عليرضا احمدي دانشجو:
تبيين مدل پوياي تصميم در فرآيند رشد انسان عنوان فارسي:
Explaining the dynamic decision model in the human development process عنوان انگليسي:

هدف: پس از آنكه كارايي رويكردهاي تحقيق در عمليات سخت، در توصيف و حل برخي مسائل مديريتي، كه انتخاب‌ و روابط انساني در آنها نقش كليدي و محوري دارد، مورد ترديد قرار گرفت، مفاهيم و مدل‌هاي تحقيق در عمليات نرم‌، توسعه داده شد. در اين مقاله، عامل محوري و اثرگذار در اين مدل‌ها، يعني رشد و كمال، كه خروجي فرآيند پيشرفت انسان است، بعنوان عنصر و بازيگر اصلي در اين رويكردها، مورد توجه و كاوش قرار گرفته و سيستم پوياي سازنده آن، تبيين مي‌گردد. روش: با استفاده از روش تحليل محتوا، شاخص‌هاي موثر بر رشد انسان براساس پيشينه تحقيق استخراج شده و پس از نهايي سازي آنها برمبناي تفسيرالميزان، مدل تاثيرگذاري و تاثيرپذيري آنها برمبناي رويكرد پويايي شناسي سيستم‌ها ترسيم مي‌گردد. يافته‌ها: اجزاء سازنده، روابط علّي معلولي، مدل مفهومي و مدل شبيه‌سازي سيستم پوياي تشكيل دهنده رشد انساني در اين پژوهش حاصل مي‌گردد. نتيجه‌گيري: با انجام اين پژوهش، نظمي در روابط بين شاخصهاي تشكيل دهنده رشد انسان قابل مشاهده است، كه ترجمه مفاهيم مذكور را به متغيرهاي حالت و نرخ، براي مدل سازي پوياي اين پديده امكان پذير مي‌كند. برخي تصميمات انسان تحت تاثير صفات، عادات و ملكات حاكم بر وجود او، جهت مثبت يا منفي خاصي مي‌گيرند. اين صفات نيز خود براثر برخي رفتار گذشته بوجود آمده، تقويت شده و رشد كردهاند، مجدد، تصميماتي كه فرد به علت برخورداري از اين صفت و ملكه‎هاي ويژه اتخاذ ميكند، موجب انتخاب عملي موثر بر صفات و عادات فرد خواهد شد. لذا مي‌توان نتيجه گرفت، رشد كيفي انسان يك مفهوم غير خطي و چند بعدي است، شاخص‌هاي تشكيل دهنده آن ضمن دارا ‌بودن روابط پويا و تشكيل دادن حلقه‌هاي علّي معلولي مثبت و تعادلي، اثر متقابل و تشديد شونده برهم دارند و لازم است جهت رشد، همه شاخص‌ها بطور هماهنگ به سطوح مناسبي ارتقاء داده شوند.

چکيده:

تحقيق در عمليات نرم: تصميم‌گيري: رشد و كمال انساني: تحليل محتوي: پويايي شناسي سيستم‌

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا حميدي زاده استاد مشاور:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات مديريت راهبردي

/

تبيين الگوي رشد كيفي انسان

1.دكتر علي محقر 2.دكتر محمدرضا حميدي زاده 3. دكتر مجتبي اميري 4. عليرضا احمدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.