پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۴۲۳۳ شناسه:
مريم خرميان دانشجو:
تأثير شاخص هاي طبيعي ارگونومي با رويكرد طراحي بيوفيليك بر بهبود عملكرد كاركنان: (مطالعه موردي كاركنان وزارت نيرو) عنوان فارسي:
Impact of ergonomic natural indicators with biophilic design approach on improving the performance of organization's employees (Case study: Ministry of Energy employees) عنوان انگليسي:

ارگونومي در لغت به معناي اصول و قانون كار ميباشد، Ergo به معني كار و Nomos به معني قانون و اصول و در عمل به مفهوم تطابق و سازگاري محيط كار، ابزار كار و شرايط كار با تواناييهاي جسمي و رواني انسانهاست,ارگونومي تنها به جنبههاي فيزيكي و طراحي صندلي و ميز

برنميگردد بلكه مواردي از قبيل نور طبيعي و غيره را دربر ميگيرد.

روشنايي ارگونوميك در اغلب دفاتر اداري ناديده گرفته ميشوند و در بيشتر محيطهاي اداري جز يك نور فلورسنت با زاويه تابش معمو لا نادرست چيزي مشاهده نميشود. اين در حالي است كه همين نور ميتواند در نوع تايپ كردن شما، شيوه نگاه كردن به مانيتور و نوع نشستن بر روي صندلي، ميزان رضايتمندي كارمند، بهرهوري و... اثر بگذارد. پس با اين اوصاف، ارگونومي نور برخلاف تصور رايج اهميت زيادي دارد. ما در اين تحقيق بهضرورت طراحي بيوفيليك در محيط كار ميپردازيم. بيوفيليا، مفهومي كه اولين بار توسط ادوارد او. ويلسون در سال 1984 رواج يافت، اين مفهوم رابطه ذاتي انسان و طبيعت را توصيف ميكند. انسان همواره ميل به ارتباط با طبيعت دارد با گذر زمان و شهرنشيني سريع دنياي مدرن ضروريست كه ما ارتباط انسان با طبيعت را براي ساكنان شهرها فراهم كنيم. سازمان ملل پيشبيني كرده است كه تا سال 2030 ، 60 ٪ از جمعيت جهان در محيطهاي شهري زندگي ميكنند. بنابراين ، ضروريست در نظر بگيريم كه چگونه ميتوان ارتباط انسان و طبيعت را براي ساكنان شهرها فراهم كنيم. پاسخ اين چالش طراحي بيوفيلك است. طراحي بيوفيليك روشي براي طراحي مكانهايي است كه در آنها زندگي و كار ميكنيم بهگونهاي كه نياز عميق و اساسي ما براي ارتباط با طبيعت را برآورده كند . تأثيرات ارائه اين ارتباط با طبيعت بسيار فراتر از رضايت ساده كارمندان است. ما با استفاده از طراحي بيوفيليك در محيط كار رفاه، بهرهوري و خلاقيت كارمندان را بررسي ميكنيم. هدف ما ارائه يك طرح كلي براي طراحي الهام گرفته از طبيعت براي سازمانهايي با عملكرد بالا است.

چکيده:

ارگونومي، طراحي بيوفيليك، بهره وري، عملكرد كاركنان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
دکتر ليلا علي پور استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.