پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۲۲۸ شناسه:
علي سلطاني دانشجو:
بهبود خواص مكانيكي آلياژ منيزيم AZ91 توسط نانوذرات اكسيد ايتريوم عنوان فارسي:
Investigation of mechanical properties of magnesium alloy reinforced with yttrium oxide nanoparticles عنوان انگليسي:

با توجه به عملي شدن كاربرد نانوكامپوزيت آلياژ منيزيم درصنايع مختلف از جمله صنايع

نيروگاهي در آينده و مهم بودن اهميت خزش در آنها در اين پاياننامه اثر اضافه كردن نانو ذرات

اكسيد ايتريوم به آلياژ منيزيم AZ91 با آزمايشهاي عملي پرداخته شده است. همچنين نقش آن

را روي خواص مكانيكي اعم از استحكام كششي، خستگي و سختيسنجي مطالعه شده است. نانو

كامپوزيت مورد مطالعه با توجه به روش كوره ريختهگري گردابي در درصدهاي وزني 0.5 ،9 ،0.9 و

2 تهيه شده است .بعد از ساخت ،با توجه به استاندارد ASTM نمونه را در ابعاد ذكر شده با فرايند

CNC براي انجام آزمايشهاي مختلف آماده شد. اضافه كردن نانو ذرات اكسيد ايتريم باعث افزايش

استحكام آلياژ منيزيم شد تا زماني كه نانو ذرات كلوخه نشدند. به بيان ديگر با اضافه كردن نانو ذرات

تا 0.9 درصد وزني، خواص استحكام كششي به دست آمده نانو كامپوزيت افزايش يافت، اما با اضافه

كردن 2 درصد وزني نانو ذرات باعث شده است كه استحكام كششي نسبت به حالت منيزيم خالص

كمتر شود علت آن هم با توجه به تصاوير ميكروسكوپي گرفته شده از سطح نمونه، كلوخه شدن نانو

ذرات بود. همچنين در صورتي كه نمونه كلوخه نشود افزودن نانو ذره سبب افزايش نرخ خزش پايدار

)قسمت دوم منحني خزش ( شد كه در پژوهش حاضر بيشترين نرخ خزش پايدار به ازاي 0.9 درصد

نانو ذره اكسيد ايتريم حاصل شد. همچنين بيشترين ميزان سختي نانو كامپوزيت به ازاي 0.9 درصد

وزني حاصل شده است.

چکيده:

improvement of mechanical property AZ91 by nanoparticles( Y2O3

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.