پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۲۲۴ شناسه:
شهرزاد عبدشاهزاده دانشجو:
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل با مشتقات 4- آمينو آنتي پيرن بعنوان حسگر نوري عنوان فارسي:
Surface modification of nanoporous materials by 4-aminoantipyrine derivatives as optical sensor عنوان انگليسي:

در اين پروژه، ابتدا SBA-15 با استفاده از سورفكتانت P123 در محيط اسيدي سنتز شده و پس از خروج قالب از نمونه و كلسينه شدن، آماده سيلان‌دار كردن سطح مي‌شود. سيلان موردنظر براساس نوع واكنش با ٤-آمينو آنتي پيرن انتخاب شده و گونه كروموفور موردنظر برروي سطح قرار مي‌گيرد. با توجه به وجود گروه هاي آميني برروي ٤-آمينو آنتي پيرن احتمالا اين گونه بتواند اثر متقابل مناسبي با كاتيون ها داشته باشد كه اين مسئله توسط دستگاه PL بررسي خواهد شد.

چکيده:

نانو متخلخل/سنسور/۴-آمينوآنتي پيرن/SBA-۱۵

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
دکتر جهانبخش قاسمي استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.