پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۱۱ شناسه:
ادريس عبدالله دانشجو:
بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي،شناختي و رواني و اجتماعي والدين بابيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق ،سليمانيه عنوان فارسي:
بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي،شناختي و رواني و اجتماعي والدين بابيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق ،سليمانيه عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي، شناختي و رواني و اجتماعي والدين با بيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق- سليمانيه انجام‌شده است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع علي‌مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه والدين كودكان استثنايي با بيش از يك فرزند استثنايي در اقليم كردستان عراق- سليمانيه مي باشد كه از ميان آن‌ها نمونه‌اي به حجم 140 نفر با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه ويژگي‌هاي زيستي،شناختي، رواني و اجتماعي والدين با بش از يك فرزند استثنايي افروز(1383) بود. نتايج پژوهش نشان داد كه بين دو گروه والدين خويشاوند با بش از يك فرزند استثنايي، در متغيرهاي شغل پدر، رابطه والدين قبل از فرزندآوري، تفاوت معناداري مشاهده مي شود و در زمينه متغيرهاي جمعيت شناختي كودك نيز در سابقه ابتلا كودكان استثنايي به بيماري ، نوع و شدت نارسايي كودكان ، علت اصلي معلوليت ، در دو گروه تفاوت معناداري مشاهده شد. همچنين نسبت خويشاوندي دختر دايي و پسرعمه بين والدين خويشاوند با بيش از يك فرزند استثنايي بيشترين فراواني را دارد.

چکيده:

فرزند استثنايي، والدين با بيش از يك فرزند استثنايي، ويژگي‌هاي زيستي ،شناختي،رواني و اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامعلي افروز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر ارجمندنيا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.