پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۱۵ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۰۴ شناسه:
علي اعتمادالاسلامي بختياري دانشجو:
آينده نگاري شبكه هاي اجتماعي همراه؛ اكتشاف سناريوهاي جهاني در محدوده ۲۰۳۰ عنوان فارسي:
Mobile Social Networks Foresight; Explorative Global Scenarios to 2030 عنوان انگليسي:

زمينه و اهداف:امروزه ارتباطات آنلاين به بخش بزرگي از زندگي انسان‌ها تبديل شده است و بخش مهمي از ارتباطات اجتماعي به صورت آنلاين است. استفاده از خدمات شبكه‌هاي اجتماعي براي ارتباطات در زندگي يك واقعيت هرروزه است. هدف اصلي پژوهش، اكتشافِ آينده‌هاي ممكنِ جهانيِ شبكه‌هاي اجتماعي همراه در محدوده ي 2030 است.

روش تحقيق: روش پژوهش مبتني بر صليب سناريو يا GBN است. در طي مراحل اين روش براي شناسايي عدم‌قطعيت‌هاي محوريِ صليب، با استفاده از پويش محيطي- علاوه بر روندها و ذينفعان- عدم‌قطعيت‌هاي موثر بر آينده شبكه‌هاي اجتماعي شناسايي مي‌شوند. به اين منظور با استفاده از مصاحبه عميق و مرور ادبيات بوسيله مطالعات كتابخانه‌اي، داده‌ها در اين مرحله جمع‌آوري مي‌شوند. در اين مرحله از روش گلوله برفي براي ره‌گيري محتواي لازم استفاده مي‌شود. بعد از شناسايي عدم‌قطعيت‌هاي موثر بر شبكه‌هاي اجتماعي در جهت كشف عدم قطعيت‌هاي محوري صليب، به نظرات خبرگان پناه برده شد كه طي روش دلفي، اين دو بعد استخراج مي‌گردند. در طي فرآيند دلفي ، خبرگان با روش نمونه برداري هدفمند براي پنل انتخاب مي‌شوند. داده‌هاي خبرگان بوسيله پرسشنامه جمع‌آوري مي‌گردد. بعد از اجماع خبرگان در مورد عدم قطعيت‌هاي محوري و شكل‌گيري صليب، موقعيت ساير عدم قطعيت‌ها در نواحي چهارگانه تا حد امكان تعيين تكليف مي‌گردد كه در آن نواحي با كداميك از آينده‌هاي ممكن خود حضور ميابند. سپس در هر ناحيه روندها و آينده‌هاي ممكن راديكاليزه مي‌شوند و از هر آنچه در طي تحقيق بدست آمده براي تدوين سناريوها استفاده مي‌شود. به اين ترتيب طي يك پژوهش كيفيِ اكتشافي، 4 سناريوي ممكن شكل مي‌گيرد.

يافته‌ها: طي فرآيند پويش محيطي 61 عامل موثر بر آينده شبكه‌هاي اجتماعي مشتمل بر 27 روند، 27 عدم قطعيت و 7 ذينفع شناسايي شد. از مهمترين عوامل تكنولوژيك ميتوان به تكامل هوش مصنوعي، رابط مغز-كاميپوتر و نسل ششم اينترنت ماهواره‌اي اشاره كرد. در بخش عوامل اجتماعي نسل‌هاي بشري درگيرِ شبكه‌هاي اجتماعي 2030 ، انواع حريم خصوصي و انواع تهديدات مورد بررسي قرار گرفت. همچنين بحث شد كه در سال 2030 با جامعه فيزيكي-سايبري روبرو هستيم كه در آن فضاي فيزيكي و سايبري در هم ادغام شده است. به همين دليل در جامعه 2030 بشر بيولوژيك طبيعي تنها عضو جامعه نيست. با رويكرد پسا-انسان پروري موجودات موثر در جامعه 2030 مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس ادبيات حاصل از تحقيقات گلدن در سالهاي پيشِ رو 6 عضو در جامعه 2030 حضور دارند. محقق با رويكرد قوي سياه در آينده‌پژوهي ، امكان حضور عضو هفتمي را مطرح كرد. در بخش سياسي، علت رويارويي حاكميت‌هاي مختلف با شبكه‌هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. در مورد تحليل قدرت در مورد شبكه‌هاي اجتماعي و انوع قدرت وارد بر آن بحث شد. دو نظر در مورد شبكه‌هاي اجماعي وجود دارد: برخي شبكه‌هاي اجتماعي را باعث دموكراتيك‌تر شدن جامعه و اقتصاد و كاهش سلطه مي‌دانند و برخي ديگر باعث سلطه بيشتر بر شهروندان و امكاني براي كنترل هرچه بيشتر. جنگ سايبري در شبكه‌هاي اجتماعي، آينده اينترنت 2030 از منظر سياسي، تعاملات دولت آمريكا با ساير كشورها در موضوعات مرتبط با شبكه‌هاي اجتماعي، نقش سلاح‌هاي ضد ماهواره در موازنه قوا، رويارويي اتحاديه اروپا و فيسبوك، نگاه سياسي كه دولت آمريكا به شبكه‌هاي اجتماعي، رقابتِ چين و آمريكا بر سر شبكه‌هاي اجتماعي، توافقنامه بين‌المللي، تنظيم مقررات در مورد شبكه‌هاي اجتماعي و اهميت خودتنظيمي مقررات از مواردي بود كه در بخش سياسي مورد بررسي قرار گرفت. در بخش اقتصادي، مباحث مربوط به اثر شبكه‌اي مستقيم و غير مستقيم، هزينه تعويض، چند خانه‌اي، اثر اعتبار، اثر قفل شده گي و اثرات آنها در رقابت پلتفرمها با يكديگر مورد بررسي قرار گرفت. آينده ي اُمني‌چنل، سفر مشتري در شبكه‌‌هاي اجتماعي، اقتصاد اطلاعات، تجارت اجتماعي (تجارت الكترونيك در شبكه‌هاي اجتماعي)، اقتصاد توجه، سرمايه‌گذاري جمعي از جمله موضوعاتي بودند كه در رابطه با شبكه‌هاي اجتماعي مورد بحث قرار گرفتند. محصولي به نام تجربه براي 2030 پيش‌بيني شد. همگرايي شديد فيسبوك و دورخيز آن براي تبديل شدن به اكو سيستم غالب اينترنت از ساير مواردي بود كه مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس عدم‌قطعيت‌هاي محوري شناسايي شده بوسيله خبرگان صليب شكل گرفته بود. در اين مرحله در مورد ساير عدم قطعيت‌ها تا جاي ممكن مشخص گرديد كه در هر ناحيه، با چه آينده ممكني حضور ميابند. به اين ترتيب 4 سناريو شكل گرفت. سناريوي 1 حاكي از يك فيسبوك غالب اما مقيد است. سناريوي 2 ، حاكي از يك فيسبوك افسارگسيخته است. سناريوي 3 بيانگر حالتي است كه شبكه‌هاي اجتماعي تمدن بشري را تا سرحد فروپاشي پيش ميبرد. در سناريوي عدالت، تكثرگرايي، رشد و پيشرفت بشر بيشتر از چهار سناريوي ديگر است.

چکيده:

شبكه اجتماعي فيزيكي-سايبري، آينده‌نگاري، 2030

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر فرهنگي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۴۰۰

مطالعات رسانه هاي نوين

24/

شناسايي پيشران‌ها و ذينفعانِ موثر بر آينده شبكه‌هاي اجتماعيِ وسايل همراه

علي اعتمادالاسلامي بختياري، دكتر طاهر روشندل، دكتر مهدي ذوالفقارزاده، دكتر علي اكبر فرهنگي

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.