پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۱۸۹ شناسه:
نادر مستقيمي قمي دانشجو:
تاثير توسعه مالي بر توسعه پايدار اقتصادي: مطالعه موردي كشورهاي منتخب آسيا عنوان فارسي:
The impact of financial development on sustainable economic development in Asian countries عنوان انگليسي:

در دنياي امروز رسيدن به توسعه جزء مهمترين آرمان هاي هر جامعه به شمار مي آيد. مباحث پيرامون توسعه از جمله موضوعات علمي و كاربردي مهمي است كه علي رغم ضرورت و عينيت آن در ادبيات كشور ما جايگاه خود را باز نيافته است. توسعه واقعيتي مادي و نيز ذهني است و بر حسب توسعه، جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي ، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي‌كند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين توسعه مالي و توسعه اقتصادي پايدار بين كشورهاي منتخب در قاره آسيا است. همچنين اثر شاخص هاي توسعه مالي و توسعه اقتصادي هر كدام از اين كشورها با توجه به رده بندي درآمدي در اين تحقيق مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد. جهت انجام پژوهش از روش اسنادي وكتابخانه‌اي داده هاي پژوهش بدست آمده است. تجزيه وتحليل اطلاعات در اين پژوهش بر اساس روش‌هاي كمي در قالب شاخص‌هاي آماري و مدل‌هاي اقتصادسنجي است. براي برآورد ضرايب مدل رگرسيون، از روش خودرگرسيوني با وقفه توزيعي پانل (Panel ARDL) و تخمين زننده ميانگين گروهي تركيبي(PMG) استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد در روش PMG (تخمين زن منتخب در هر دو مدل) براي كشورهاي منتخب با سطح درآمدي پايين و بالا رابطه ي بلندمدت بين متغيرها وجود دارد و بين متغيرهاي شاخص توسعه ژرفاي اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد شهرنشيني، شدت انرژي با شاخص توسعه مالي رابطه‌ي مستقيم و معني داري وجود دارد يعني هر چه اين متغيرها در شرايط بهتري باشند توسعه مالي آن كشور در سطح مطلوب تري قرار مي گيرد، اما رابطه ي عرضه نقدينگي با شاخص توسعه مالي رابطه‌ي معكوس و معنا داري است. متغيرهاي افزايش نرخ شهر نشيني و كاهش شدت انرژي بر روي توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي با درآمد بالا در كشورهاي آسيايي بي تاثير نبوده و سهم بسزايي دارد لذا توجه ساير كشورهاي كم درآمد به اين امر مخصوصا كاهش شدت انرژي توصيه مي‌شود.

چکيده:

توسعه مالي - توسعه پايدار اقتصادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احسان رسولي نژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.