پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۷:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۱۸۱ شناسه:
علي شاه آبادي دانشجو:
ساخت جاذب هاي مواد نفتي با استفاده از آيروژل هاي بر پايه گرافن اكسيد بهبود يافته با پلي وينيل الكل و نانوذرات معدني عنوان فارسي:
ساخت جاذب هاي مواد نفتي با استفاده از آيروژل هاي بر پايه گرافن اكسيد بهبود يافته با پلي وينيل الكل و نانوذرات معدني عنوان انگليسي:

در اين پروژه ابتدا نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به روش هم رسوبي تهيه و با وينيل تري اتوكسي سيلان عامل‌دار شد. سپس براي تهيه نانوذرات با پوشش آبگريز از مونومر لوريل متاكريلات و پليمريزاسيون راديكالي اين مونومر در حضور نانوذره استفاده شد. در ادامه گرافن اكسيد سنتز و بعنوان عامل فعال سطحي براي پخش بهتر نانوذره‌ي آبگريز در تهيه ايروژل با پلي وينيل الكل به عنوان بستر ايروژل و گلوتارآلدهيد به عنوان عامل اتصالات عرضي استفاده شد. جهت شناسايي محصولات در مراحل مختلف از روش هاي FT-IR، TGA، EDAX و FE-SEMاستفاده شد. براي بهينه سازي مقدار گرافن اكسيد براي پخش بهتر نانوذره، نسبت‌هاي مختلفي از نانوذره مغناطيسي پوشش داده شد و با پليمر به گرافن اكسيد تهيه شد و مقدار جذب آلاينده نفتي در سطح آب در اين نسبت‌ها بدست آمد. در ادامه نمونه برگزيده علاوه بر آلاينده‌ي نفتي بر روي ديگر نمونه‌هاي آبگريز ديگر مثل روغن خوراكي، تينر و كلرفرم آزمون گرديد. همچنين ايروژل منتخب براي بررسي تكرار كارايي چندين بار توسط چرخه جذب و خشك شدن مورد بررسي قرار گرفت. در انتها حركت ايروژل به واسطه‌ي حضور نانوذرات مغناطيسي آن توسط مگنت بررسي شد.

چکيده:

گرافن اكسيد، ايروژل، پلي‌وينيل الكل، آلودگي نفتي، جذب آلاينده نفتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
دکتر محمد مهدوي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.