پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۴ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۸۰ شناسه:
مهدي محمودي دانشجو:
بررسي اثر ضربه روي پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتال عنوان فارسي:
بررسي اثر ضربه روي پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتال عنوان انگليسي:

امروزه استفاده از مواد كامپوزيتي پايه پليمري به دليل خواص مكانيكي خوب، سبكي و عايق بودن نسبت به حرارت، صوت و مقاومت به خوردگي با استقبال روز افزوني در صنايع مختلف مواجه شده است. طي دو دهه اخير كامپوزيت‌هاي پايه پليمريِ تقويت شده با الياف شيشه داراي ساختار لايه اي، كاربرد فراواني در صنايع هوافضا و اتومبيل يافته‌اند. در همين راستا استفاده از تست هاي غير مخرب بر روي مواد كامپوزيتي براي بازرسي، شناسايي و مشاهده عيوب در طي سال‌ها اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. روش مناسب آزمون غيرمخرب نه تنها بايد موقعيت ناپيوستگي يا عيب را مشخص نمايد بلكه مي بايست براي تعيين مشخصات عيب از جمله شكل، اندازه و جهت قرارگيري آن نيز قابل استفاده باشد. در بين روش‌هاي موجود استفاده از سيستم غيرتماسي همبستگي تصاوير ديجيتال براي عيب‌يابي كامپوزيت‌ها به دليل مزاياي آن مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال شكل، موقعيت و مساحت ناحيه خرابي در نمونه‌هاي شش لايه شيشه/ اپوكسي داراي آسيب ضربه با انرژي‌هاي متفاوت تحت مقدار بارگذاري هاي مختلف بررسي شده است. پنج نمونه كامپوزيتي با انرژي ضربه 5، 10، 20، 30 و 40 ژول مورد آزمايش قرار گرفتند. در انرژي 5 ژول، آسيب واردشده به قطعه بسيار كم بوده (ماتريس دچار آسيب لايه‌لايه شدن نشده است) است. در انرژي 40 ژول نيز ميزان آسيب وارده به قطعه به نحوي بوده است كه گلوله داخل قطعه گير كرده و محل ضربه به‌صورت يك سوراخ در قطعه باقي مانده است. وجود اين آسيب خود موجب تمركز تنش در بخش‌هاي اطراف محل آسيب شده كه اين محل‌ها مستعد رشد ترك بوده و نتايج به‌خوبي در روش استفاده از همبستگي تصاوير ديجيتال قابل مشاهده نمي‌باشد. مساحت‌هاي به دست آمده براي ناحيه متاثر از ضربه در كانتورهاي كرنش در بارگذاري 40 درصد داراي مقادير نزديك به مساحت واقعي آسيب مي باشند. با مقايسه مساحت به دست آمده از كانتور كرنش در بارگذاري 40 درصد و مساحت واقعي آسيب ، براي حالت 10 ژول، 20ژول و 30 ژول تفاوت مساحت هاي به دست آمده به ترتيب حدود 3 درصد، حدود 5/2 درصد و 2 درصد مي باشد.

چکيده:

كامپوزيتها، همبستگي تصاوير ديجيتال ،تشخيص آسيب، تست ضربه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.