پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ دفاع:
۴۱۷۸ شناسه:
علي كريمي دانشجو:
خودزني در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه عنوان فارسي:
Self-injury in iran's criminal law and Imamiyah jurisprudence عنوان انگليسي:

سكوت قوانين و راه حل رويارويي با آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوي معتبر تبيين گرديده است و نظر شوراي محترم نگهبان بارها و در موارد متعددي مبني بر جريان اصل 167 در امور كيفري منتشر شده است و تحليل ها و نقدهاي مختلف برخي حقوق دانان را در پي داشته و چالش هاي گوناگون فقهي حقوقي را مطرح ساخته است. جرم خودزني نيز از زمره جرايمي است كه براي آن كيفري به عنوان يك جرم مستقل وجود ندارد هر چند در قوانين نيروهاي مسلح در موارد خاص براي آن كيفر مشخص شده است ، در صورتي كه منابع فقهي از خودزني را گناه كبيره و جرم مي داند و آن را مستوجب كيفر تعزير ميداند ، در اين پايان نامه تلاش خواهيم كرد جرم خودزني را در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه با استناد به اصل 167 قانون اساسي و مستندات فقهي مورد بررسي و مداقه قرار دهيم.

چکيده:

خودزني _جرايم عليه خود _ فقه اماميه _ آسيب به خود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.