پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۶۷ شناسه:
سيدحامد احمدي دانشجو:
شناسايي و اولويتبندي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي با رويكرد مبتني بر منبع در موسسات آموزش عالي آزاد رشته مديريت عنوان فارسي:
Identifying & prioritizing factors affecting the competitve advantage based on RBV in management higher educatoin institudes عنوان انگليسي:

آموزش عالي نقش مهمي را در افزايش آگاهي، بهبود مهارت و توسعه يك جامعه ايفا مي‌كند. با توجه به گسترش موسسات آموزش عالي آزاد در سال‌هاي اخير و اهميت آن‌ها در مقوله آموزش عالي به خصوص در حوزه رشته مديريت، اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي در موسسات آموزش عالي آزاد رشته مديريت تعريف شده است. شناخت عوامل موثر بر مزيت رقابتي مي‌تواند يك بنگاه را در رسيدن به عملكرد بهتر و به دنبال آن دستيابي موفقيت، ياري كند. رويكرد به كار گرفته شده در اين پژوهش جهت ارائه مدل مفهومي، رويكرد مبتني بر منبع بوده است. بدين منظور اين پژوهش با رويكرد آميخته كيفي-كمي طراحي شده است. جامعه آماري پژوهش تمامي مديران، كارشناسان و اساتيد مؤسسات آموزش عالي آزاد رشته مديريت فعال در شهر تهران و هم‌چنين رؤسا و كارشناسان دفتر آموزش عالي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را شامل مي‌شود. با توجه به ماهيت پژوهش و كوچك بودن جامعه آماري، در هر دو مرحله پژوهش از از روش‌ نمونه‌گيري قضاوتي استفاده شده است. روش نمونه‌گيري در مرحله اول يعني شناسايي عوامل، مصاحبه و در مرحله دوم يعني اولويت‌بندي عوامل، پرسش‌نامه بوده است. جهت تحليل داده‌هاي حاصل از مصاحبه از روش تحليل مضمون و جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي پرسشنامه از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد منابع انساني، سازماني، مالي و فيزيكي به ترتيب در كسب مزيت رقابتي در موسسات آموزش عالي آزاد رشته مديريت داراي اولويت مي‌باشند. همچنين در ميان منابع انساني، مديريت ارشد توانا، اساتيد خبره و نيروي انساني كارآمد، در ميان عوامل سازماني، برند، فرايندهاي مرتبط با مشتريان، توانايي همكاري با موسسات خارجي، شبكه فارغ‌التحصيلان، فرايندهاي تعريف بازبيني دوره‌ها، فرايندهاي ارزيابي اساتيد، فرهنگ سازماني و سابقه طولاني، در ميان عوامل مالي، قدرت نقدينگي و مالكيت مكان موسسات و در ميان عوامل فيزيكي، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، امكانات فيزيكي موسسه و موقعيت جغرافيايي موسسه به ترتيب داراي اولويت ‌مي‌باشند.

چکيده:

مزيت رقابت - رويكرد منبع محور - آموزش عالي آزاد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدپندار توفيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.