پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۴۱۶۳ شناسه:
دانيال پاشا دانشجو:
بررسي رفتار كرنش شكست و آسيب نمونه هاي ناچدار با تصوير برداري SEM عنوان فارسي:
Evaluation of failure strai and damage behavior of notched specimens by using SEM عنوان انگليسي:

در اين پايان‌نامه، با استفاده از مكانيك آسيب و روش‌هاي تجربي، به بررسي رشد آسيب پرداخته مي‌شود. روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي تجربي آسيب در مواد وجود دارد. در پايان‌نامه حاضر ابتدا نمودار تنش مهندسي-كرنش مهندسي نمونه‌هاي ناچ‌دار و بدون ناچ، بوسيله تست كشش ساده، استخراج شد و با استفاده از رابطه بريگمن تنش هاي سه جانبه نمونه‌ها با ناچ‌هاي مختلف و تاثير آن بر گلويي شدن و رفتار مواد مورد بررسي قرار گرفت. با كمك ميكروسكوپ الكتروني روبشي ، تصوير برداري از سطح مقطع شكست انجام گرفت و سپس با اندازه‌گيري مساحت خلل و فرج‌هاي سطح شكست، ميزان رشد آسيب نمونه‌ها بررسي شد. از مقايسه آسيب مشخص شده با روش ميكروسكوپ الكتروني روبشي با ساير روش‌ها، روندهاي نسبتا مشابهي مشاهده شد.

چکيده:

ميكروسكوپ الكتروني روبشي، آسيب، تنش سه محوره، گلويي شدن، مكانيك آسيب، شكست، بريگمن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.