پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۵۴ شناسه:
حسام لطيفي دانشجو:
ارائه مدل اجراي خط مشي عمومي در خصوص ايمن سازي حمل و نقل جاده اي با رويكرد عقلانيت محدود عنوان فارسي:
Presenting a model for implementing the public policy of road transportation safety with a bounded rationality approach عنوان انگليسي:

جايگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امروزي بر كسي پوشيده نيست. حمل و نقل يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع بشري محسوب شده و در واقع شبكه هاي حمل و نقل با مؤلفه هاي مهمي چون اقتصاد، امنيت و عدالت اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارند. در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، همبستگي مستقيم ميان گسترش حمل و نقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي وجود دارد و فعاليت هاي حمل و نقل از جمله فعاليت هاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصادي محسوب مي شوند(راهبرد ملي ايمني راههاي ايران، 1390،ص. ت).

تأمين و ارتقاي ايمني عبور و مرور كاربران شبكه راه با توجه به آمار بالاي تصادفات كشور، يكي از مهمترين دغدغه هاي مسئولان، كارشناسان و دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي كشور است. ايمني راه نيز همچون ساير مقوله ها نيازمند نظام مديريت و هماهنگي متناسب با خود مي باشد.

در پژوهش حاضر، به كمك پارادايم تفسيري و استراتژي مطالعه موردي، نخست به كمك مرور ادبيات نظام مند به بررسي وضعيت چند سال اخير كشور با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و براساس ساختار و وضعيت آماري ارائه شده توسط مراجعي چون سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سامانه برخط ثبت حوادث وزارت راه و شهرسازي، آمارهاي ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني ملل متحد(WHO) و قوانين بودجه سنواتي كشور پرداخته و يكي از موارد اجراي موفق در اين خط مشي را مورد توجه قرار خواهيم داد. سپس در هر بخش به كمك پرسشنامه و مصاحبه، نظرات و پيشنهادات كارشناسان و خبرگان مربوطه ارائه شده و مورد بررسي و تحليل محتوي قرار خواهد گرفت. در پايان ضمن ارائه شفاف مدل اجراي خط مشي موجود در خصوص ايمني حمل و نقل جاده اي، راهكارهايي پيشنهادي جهت بهبود اجراي خط مشي عمومي در ايمني مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

چکيده:

خط مشي عمومي، اجرا، ايمني ، حمل و نقل جاده اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر محمود صفارزاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.