پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۱ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۴۹ شناسه:
نيكناز كچوئي دانشجو:
تبيين و ارائه الگوي گردشگري شهري با تاكيد بر فضاي ميراثي (حوزه مركزي شهر مشهد) عنوان فارسي:
Explanation and pattern of urban tourism with emphasis on Heritage space Case study: Central area of Mashhad عنوان انگليسي:

پويايي شهري وتغييرپذيري در شهرهاي امروزي، همچنان ادامه دارد و در رشد و توسعه شهرها با نشانه‌هاي ظاهري وكالبدي، هرچندجزئي، ردپايي از گذشته به سوي فردا در پيش است. دركالبد فيزيكي و منظرشهري سه حقيقت بهم پيوسته (فرم، معنا، عملكرد) كه از ادراك بصري تا تجربه درمحيط حاصل مي‌شود، نقش مهمي را ايفا مي‌كنندكه درگذرزمان و با توسعه محلات در شهرها اين سه حقيقت با قواعد فرهنگي و تاريخي عجين شده و گاهي كمرنگ و گاهي با هويت مكان، گره مي‌خورد. حفاظت از اين ميراث انسان ساخت كه در تارو پود فرهنگ وهويت مكاني آن شهر و محله گره خورده، از گذشته هاي دور مورد توجه سازمان‌ها و حوزه هاي تخصصي بوده است. همچنين جدايي كار و فراغت، سلطه حمل و نقل ماشيني و مشكلات دسترسي و ارتباط پياده، پيچيدگي فرم كالبدي در گذر زمان وكاهش همبستگي اجتماعي در هسته هاي اصلي شهرها،عدم وابستگي به محيط و تعلق مكاني را در فضاهاي ميراثي ايجاد نموده است. با بررسي پتانسيلهاي ميراثي حوزه مركزي شهر مشهد، ونيز مولفه هاي تاثيرگذار در گردشگري شهري، در جهت تقويت پيوند بافت فرهنگي ،تاريخي با اهداف گردشگري، الگوهايي را درابعاد كالبدي، فرهنگي ارائه نمود. درواقع تعامل گردشگر به مشاركت با مكان ، فرهنگ زندگي و تاريخ مردم و آشنايي با نسل جديد برنامه ريزي گردشگري به عنوان دورنمايي از اهداف درنظر گرفته شده است.

چکيده:

ميراث شهري-گردشگري-گذران اوقات فراغت-منظرشهري- كالبد فرهنگي،تاريخي- حوزه مركزي مشهد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنما:
دکتر احمد پوراحمد استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس رجائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.