پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۱۴۸ شناسه:
غزاله محبوبي نيا دانشجو:
نقش اجتناب از ماليات بر رابطه ميان سود تقسيمي سهام و مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
tax avoidance effects On the relationship between dividend paying and earning management عنوان انگليسي:

اجتناب مالياتي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم مالياتي، همواره يكي از مسائل مهم قابل پژوهش در حوزه اقتصاد و حسابداري بوده است و علاوه بر كاربردهاي گسترده در تصميمات اقتصاد و سياست‌گذاري‌ها، مي‌تواند به‌عنوان ابزاري جهت هدايت سرمايه نيز استفاده شود. از اين رو هدف اين تحقيق بررسي اثر اجتناب مالياتي بر سود تقسيمي و همچنين بررسي اثر تعاملي اجتناب مالياتي و سود تقسيمي بر مديريت سود است. بدين منظور براي انجام اين تحقيق نمونه‌اي به تعداد 129 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1392 تا 1398 مورد بررسي قرار گرفت. متغير وابسته در اين تحقيق مديريت سود و سود تقسيمي و متغيرهاي مستقل سود تقسيمي، اجتناب از ماليات، تعامل سود تقسيمي و اجتناب از ماليات و متغيرهاي كنترلي اندازه شركت، سود انباشته، نرخ رشد، سودآوري، فروش و اهرم مالي در نظر گرفته شده است. براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از مدل رگرسيون داده‌هاي تابلويي با اثرات ثابت در برآورد اثر اجتناب از ماليات بر سود تقسيمي سهام، اثر اجتناب از ماليات و تعامل ميان اجتناب از ماليات و سود تقسيمي سهام بر مديريت سود استفاده شده است. با برآورد مدل‌هاي تحقيق مشخص شد كه اجتناب از ماليات داراي اثر معناداري بر سود تقسيمي در شركت‌هاي مورد بررسي نمي‌باشد و اثر سود تقسيمي سهام، اجتناب از ماليات و تعامل سود تقسيمي و اجتناب ماليات داراي اثر مثبت و معني‌داري بر مديريت سود شركت‌هاي مورد بررسي مي‌باشد.

چکيده:

اجتناب مالياتي، مديريت سود، سود تقسيمي سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نظام الدين رحيميان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.