پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۹ ساعت ۸:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۴۴ شناسه:
مصطفي واحدي دانشجو:
شناسايي ميزان تاثير بازاريابي مبتني بر بازي بر درگيري و نگرش مشتري نسبت به برند عنوان فارسي:
Investigating the effects of gamification on customer engagement and brand attitude عنوان انگليسي:

با توسعه و پيشرفت تلكنولوژي، فضاي كسب و كار بسيار پيچيده تر شده است لذا براي جذب مشتري تنها برطرف كردن نياز كافي نيست بلكه مي‌بايست تجربه اي منحصر به فرد براي كاربر ايجاد كرد. از اين رو متناسب با تغييرات ظائقه و تمايلات كاربران، علم بازاريابي نيز روش هاي نويني را ابداع و به كار گرفته است تا از اين طريق ضمن جذب مشتريان، مشاركت بيشتري از آنها دريافت نمايد، تجربه اي لذت بخش ايجاد و رويكرد مشتريان به برند را بهبود دهد. هدف پژوهش پيش رو ارائه ي مدلي جديد به منظور شناسايي تاثيرات يكي از روش هاي نوين بازايابي يعني بازاريابي مبتني بر بازي (گيميفيكيشن) برميزان مشاركت و درگيري مشتري و نگرش و رويكرد او نسبت به برند است. در اين پژوهش از طريق پرسشنامه اطلاعات مشتريان دريافت و به روش كمي تجزيه و تحليل شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تحليل اطلاعات PLS بوده و به منظور بررسي پايايي از آلفاي كرونباخ بهره برده شده است. نتايج حاصله بيانگر اين است كه بازاريابي مبتني بر بازي بر رفتار مشاركت مشتري و احساس مشاركت وي تاثير مثبت دارد و رفتار مشاركت مشتري و احساس مشاركت وي نيز بر رويكرد مشتري نسبت به برند اثري مثبت مي‌گذارد.

چکيده:

بازاريابي مبتني بر بازي، مشاركت مشتري، برند، گيميفيكيشن، رويكرد نسبت به برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نادر سيداميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهران رضواني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.